Οροι συμμετοχησ στο διαγωνισμο - NIVEA SOFT MIX ΙΤ- #thatsmymix

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Beiersdorf Hellas ΑΕ», η οποία εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, οδός Αγίου Νεκταρίου αρ. 2 με Α.Φ.Μ. 098004327 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κο Θεόθωρο Πουλόπουλο (εφεξής καλουμένη η «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Wunderman ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 10-12 με ΑΦΜ 084018148 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τους Ειρήνη Νικολοπούλου και Δημήτρη Κόρδα (εφεξής καλουμένη η «Διαφημιστική»), στο πλαίσιο προώθησης του προϊόντος με το εμπορικό σήμα «NIVEA SOFT MIX IT» προκηρύσσουν διαγωνισμό με την ονομασία #thatsmymix (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο «Διαγωνισμό» και της ανάδειξης των Νικητών του «Διαγωνισμού». Οι παρόντες «Αναλυτικοί Όροι» είναι αναρτημένοι στο Διαδικτυακό Ιστότοπο https://www.nivea.gr/nea-apo-ti-nivea/soft-mix-it-terms
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο «Διαγωνισμό» έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι ως οι «Συμμετέχοντες»). Επίσης με τη σχετική ανάρτηση φωτογραφίας σε λογαριασμό Instagram με το #thatsmymix οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά ότι έχουν λάβει γνώση των παρόντων «Αναλυτικών Όρων» και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα, ότι δεν προσβάλλεται και δεν μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η προσωπικότητά τους από τη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια, άλλως παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε σχετική αξίωση ή ένσταση, ότι δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, προσωπικά δεδομένα τρίτων ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οιουδήποτε τρίτου και ότι συγκατατίθεται στη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική για τις ανάγκες του διαγωνισμού και για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τους παρόντες όρους συμμετοχής.
  Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο «Διαγωνισμό» όσες φορές το επιθυμούν. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους Συμμετέχοντες.
  2.1. Η συμμετοχή στο «Διαγωνισμό» προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η δημοσίευση στοιχείων που γίνονται στα πλαίσια του «Διαγωνισμού».
 3. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο «Διαγωνισμό» όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, (β) Οι υπάλληλοι της Διαφημιστικής, (γ) οι υπάλληλοι της εταιρείας/ων ή των συγγενών εταιρειών που δίνουν τα δώρα του διαγωνισμού, (δ) τα πρόσωπα α΄ και β΄ βαθμού συγγενείας με τους ανωτέρω υπό στοιχεία (α), (β) και (γ) και οι σύζυγοι αυτών.
 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του «Διαγωνισμού» ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημέρα Τετάρτη 16 Μάϊου 2018, ώρα 13:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και την ημέρα Τετάρτη 06 Ιουνίου 2018 ώρα 12:59:59 μ.μ. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).
 5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στο «Διαγωνισμό» θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
  - Οδηγείται στην ιστοσελίδα του «Διαγωνισμού» από διαφημιστική καμπάνια σε ηλεκτρονικά μέσα.
  - εντοπίζει όλους τους συνδυασμούς NIVEA MIX IT στο : https://www.nivea.gr/soft-mix-it-ltd 
  - επιλέγει το συνδυασμό που τον αντιπροσωπεύει
  - ανεβάζει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημόσια μια χαρακτηριστική φωτογραφία γράφοντας/προσθέτοντας στο κείμενο της δημοσίευσης το hashtag με # το όνομα του mix που επέλεξε (π.χ. #MyWowMix) και #thatsmymix
  - κάνει tag τη NIVEA, ώστε να διεκδικήσει μια δωροκάρτα από γνωστή αλυσίδα καταστημάτων νεανικής ένδυσης
  5.1 Η ανάρτηση της φωτογραφίας συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στο «Διαγωνισμό», χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία.
 6. Δώρα. Το δώρο του «Διαγωνισμού» (περαιτέρω το «Δώρο») είναι το εξής: 1 Δωροκάρτα από αλυσίδα καταστημάτων νεανικής ένδυσης, συνολικής αξίας εκατό Ευρώ (100,00 €) 6.1 Αριθμός Νικητών: πέντε (5)
  Αριθμός Επιλαχόντων: τρεις (3)
 7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών του Διαγωνισμού. Οι Νικητές του «Διαγωνισμού» θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του «Διαγωνισμού» την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018, και ώρα 16.00 στα γραφεία της Διαφημιστικής (Λεωφ. Κηφισίας 10-12, Παράδεισος Αμαρουσίου), παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Ρήγα (Ακαδημίας 59, Αθήνα) και δύο εκπροσώπων της Διοργανώτριας. Με το τέλος του «Διαγωνισμού», θα ανέβουν με Instagram Story στο λογαριασμό της NIVEA οι Νικητές που θα αναδειχθούν από την κλήρωση και οι οποίοι θα είναι ανάμεσα από τους Συμμετέχοντες που θα κερδίσουν τα δώρα που αναφέρονται στο όρο 6 του παρόντος. Επίσης, οι Νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα στο inbox τους. Οι Νικητές του «Διαγωνισμού» δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη των δώρων ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα, καθώς το δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του «Διαγωνισμού» είναι απολύτως συγκεκριμένο και αυστηρά προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως ή εκχωρήσεως σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους. Από την ίδια διαδικασία θα αναδειχθούν και οι Επιλαχόντες σύμφωνα με τον όρο 6.1, οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το δώρο με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής των Νικητών είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με του Νικητές είτε σε περίπτωση που οι Νικητές αρνηθούν ή δεν παραλάβουν εγκαίρως το Δώρο τους.
 8. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Η Διαφημιστική θα ενημερώνει: (α) όλους τους Συμμετέχοντες στο «Διαγωνισμό» σχετικά με τα στοιχεία των νικητών, με ανάρτηση των στοιχείων αυτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας και (β) τους Νικητές του «Διαγωνισμού», με την αποστολή σχετικού μηνύματος στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram. Τα στοιχεία των Νικητών συλλέγονται από τη Διαφημιστική Εταιρία Wunderman ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ για λογαριασμό της εταιρίας Beiersdorf Hellas ΑΕ και θα μεταβιβαστούν στην εταιρία Kanga Sevices & Couriers ΑΕ για την επικοινωνία μαζί τους και την αποστολή του δώρου τους. Τα δεδομένα τα οποία θα συλλεχθούν και θα επεξεργαστούν, θα διατηρηθούν συνολικά για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λήξης του «Διαγωνισμού» και θα διαγραφούν αμέσως μετά το πέρας των τριών (3) αυτών μηνών.
  8.1. Η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο Νικητή αυτού, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στη Διαφημιστική από τον εν λόγω Νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον όρο 9 κατωτέρω εντός δεκαπέντε [15] ημερών από την αποστολή του προσωπικού μηνύματος στα social media και από τη δημόσια ανάρτηση των ονομάτων των Νικητών στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης της μάρκας, µε το οποίο ενημερώθηκε ότι κέρδισε και πάντως εντός δεκαοκτώ [18] ημερών από τη λήξη του «Διαγωνισμού», σε αντίθετη δε περίπτωση το πρόσωπο αυτό απόλλυται οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία µε οποιονδήποτε Νικητή του «Διαγωνισμού» εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή οποιοσδήποτε Νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συµπεριλαµβανοµένης και της ανωτέρας βίας) µε τη Διαφημιστική εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό απόλλυται οριστικά το δικαίωμα του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον 1ο κατά τη σειρά ανάδειξής του στην κλήρωση για το Δώρο αυτό Επιλαχόντα από το σύνολο των 7 επιλαχόντων κ.ο.κ. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι Νικητές / Επιλαχόντες δεν θα έχουν καμία αξίωση εναντίον τους στην περίπτωση που οι Νικητές / Επιλαχόντες αδυνατούν ή αρνηθούν να παραλάβουν το δώρο ή αδρανήσουν με ή χωρίς υπαιτιότητά τους για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξουν αδιαφορία ή αμέλεια σε σχέση με την απαιτούμενη συνδρομή τους για την παραλαβή του Δώρου τους ή εάν η συμμετοχή τους ακυρωθεί ή εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι Νικητές ή / και οι Επιλαχόντες χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση της και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.
  8.2. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς Συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός Νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του Δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν πρότερη δημοσίευση αποτελέσματος κλήρωσης ή ονόματος προσώπου φερόμενου ως Νικητή στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.
 9. Παράδοση του Δώρου. Προϋπόθεση παράδοσης του δώρου στους Νικητές ή / και σε τυχόν Επιλαχόντες είναι η επίδειξη από τους Νικητές/ Επιλαχόντες του Δώρου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή/ και τυχόν άλλου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του εν λόγω Νικητή/Επιλαχόντα.
 10. Προσωπικά Δεδομένα. Όσον αφορά στους Συμμετέχοντες στο «Διαγωνισμό» και στους Νικητές που θα αναδειχθούν ή/και στους τυχόν Επιλαχόντες, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά τους δεδομένα, όπως αναφέρονται ανωτέρω (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνο) και η ίδια ή/ και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, θα έχουν δικαίωμα να επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλέξουν από τους ίδιους τους Συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 του παρόντος, για το σκοπό διενέργειας του «Διαγωνισμού» και με σκοπό την ανάδειξη των Νικητών του «Διαγωνισμού», τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του «Διαγωνισμού», σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 8 του παρόντος, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων στους Νικητές ή/και τυχόν Επιλαχόντες, σε περίπτωση μη παραλαβής των δώρων από τους Νικητές.
  10.1. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν τυχόν προσώπων τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην καταχώρηση των συμμετοχών στο «Διαγωνισμό», στην ανάδειξη των Νικητών / Επιλαχόντων του «Διαγωνισμού» και στην απόδοση των Δώρων.
  10.2. Οι Συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο «Διαγωνισμό» #thatsmymix και την υποβολή των προσωπικών τους δεδομένων δίνουν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά τους δεδομένα που θα συλλέξει για τους άνω σκοπούς και συγκατατίθενται στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τη Διοργανώτρια, καθώς και για την γνωστοποίηση των δεδομένων αυτών στη Διαφημιστική εταιρεία και στην Kanga Sevices & Couriers ΑΕ, με σκοπό την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και την αποστολή του δώρου στους Νικητές του «Διαγωνισμού». Τα δεδομένα τα οποία θα συλλεχθούν θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679 και θα τύχουν επεξεργασίας συνολικά τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λήξης του «Διαγωνισμού» και θα διαγραφούν αμέσω μετά το πέρας των τριών (3) αυτών μηνών.
  10.3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα των Νικητών μέσω Social Media. Με τη συμμετοχή τους στο «Διαγωνισμό» οι Συμμετέχοντες λογίζεται ότι δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους σε ιστοσελίδα της επιλογής της Διοργανώτριας ή/ και τη χρήση τους για προωθητικούς σκοπούς.
 11. Πληροφορίες – Παράπονα. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 και του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη διεύθυνση Αγίου Νεκταρίου αρ. 2, Γέρακας Αττικής ΤΚ 15344. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το «Διαγωνισμό» οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) στο τηλέφωνο της Διοργανώτριας 800-111- 0001(χωρίς χρέωση) όλο το 24ωρο. Επίσης δίδεται η δυνατότητα σε κάθε Συμμετέχοντα - αν και εφόσον το επιθυμεί - έως την καταληκτική ημερομηνία του «Διαγωνισμού» να επισκεφθεί την ιστοσελίδα https://www.nivea.gr/soft-mix-it-ltd και μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής – πεδίου να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων που έχει γνωστοποιήσει και να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο «Διαγωνισμό». Μετά την Τετάρτη 06 Ιουνίου 2018 οι Συμμετέχοντες δεν θα μπορούν να πραγματοποιήσουν οιαδήποτε αλλαγή ως προς τα στοιχεία τους, τεκμαίρεται δε ότι έχουν δώσει την πλήρη, ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη συγκατάθεσή τους τόσο στη όσο και στη Διαφημιστική για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.
 12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων – Ακύρωση Συμμετοχών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του «Διαγωνισμού» ή/και να καταργήσει ή να τροποποιήσει οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου, της διαδικασίας και της διάρκειας διεξαγωγής του «Διαγωνισμού». Η Διοργανώτρια δικαιούται να διακόψει ή να ακυρώσει το «Διαγωνισμό» χωρίς προειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, η Διοργανώτρια ή / και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή /και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του «Διαγωνισμού», οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή / και της Διαφημιστικής ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του «Διαγωνισμού» ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία. Επιπλέον η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με διατάξεις της δημοσίας τάξεως ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του, ή προσβάλλει προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου, ή περιουσιακά, ιδιοκτησιακά ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου ή θέτει σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα του ιδίου του Συμμετέχοντα ή τρίτων προσώπων.
 13. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο «Διαγωνισμό» συνεπάγεται (α) την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του «Διαγωνισμού» και προϋποθέσεων και (β) τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, στο μέτρο που αυτό προβλέπεται ή προκύπτει από τους παρόντες όρους. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες ή/και τους Νικητές, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό. Εξαιτίας της αντικειμενικής αδυναμίας της Διοργανώτριας / Διαφημιστικής να έχουν αντίληψη του τεράστιου όγκου του υλικού που καθημερινά δημοσιοποιείται απευθείας στο Internet από τους χρήστες του, είτε μέσω της τεχνικής διαδικασίας της άμεσης καταχώρισης είτε με άλλους παρεμφερείς τρόπους, δεν θα ευθύνονται για καμία μετάδοση, καταχώριση ή διακίνηση τυχόν δημοσιευμάτων μέσω Internet για την οποία η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν θα έχουν ειδικώς γραπτώς συναινέσει και η οποία θα παραβιάζει τη νομοθεσία (όπως ενδεικτικά τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, του νόμου 2472/1997 και του κανονισμού της ΕΕ 2016/ 679 για την προστασία των δεδομένων και τέλος τα χρηστά ήθη και μεταξύ αυτών και εκείνα που διαμορφώνονται στην κοινωνία του Internet.
 14. Δημοσιότητα. Οι «Αναλυτικοί Όροι» συμμετοχής στο «Διαγωνισμό» έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο της Διοργανώτριας: https://www.nivea.gr/nea-apo-ti-nivea/soft-mix-it-terms και είναι κατατεθειμένοι ήδη στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Άννα Ρήγα, Ακαδημίας 59, Αθήνα, (αριθμός πράξης 7.799/16-5-2018).
 15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το «Διαγωνισμό», που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.