ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 
 
                                            
 

 

 
 
 
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΜΑΣ!
 
Για την NIVEA δεν είναι μόνο σημαντική η φροντίδα και η προστασία του δέρματός σας.  Δίνουομε, επίσης, μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και θέλουμε να είστε σε θέση να μας εμπιστευθείτε τόσο όσον αφορά στην προστασία δεδομένων, όπως και στην περίπτωση της περιποίησης της επιδερμίδας. Σας ενημερώνουμε πάντα με διαφάνεια για το σκοπό για τον οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας και αν και για πόσο καιρό τα αποθηκεύουμε. 
 

Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων είναι να σας παρέχουμε πληροφορί-ες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσε-λίδα μας και τις συναφείς υπηρεσίες. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται σε όλους τους δικτυακούς τόπους ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτή την πολιτική απορρήτου.   

 

1.1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) αποτελούν όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποι-ημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, π.χ. όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κτλ.

 

 

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 4 (7) του GDPR είναι: Beiersdorf Hellas AE, ΤΚ 151 25 Μαρούσι, 2106600000, contact.ath@beiersdorf.com  (βλ. αποτύπωμα μας ).

 

Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων: [DataProtectionHellas@Beiersdorf.com]  ή κάτω από την ταχυδρομική διεύθυνση του Υπευθύνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σε προσοχή του «υπευθύνου προσωπικών δεδομένων.

 

Συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας ενδέχεται να λαμβάνουν χώρα υπό την ευθύνη άλλων υπεύθυνων επεξεργασίας. Αυτό δηλώνεται στη σχετική περιγραφή αυτών των πράξεων κα-τωτέρω, ανά περίπτωση.

 

Ως υποκείμενο των δεδομένων που επηρεάζεται από τη δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
• Δικαίωμα πρόσβασης
• Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
• Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, και
• Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων
Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Όταν επεξεργαζόμαστε τα ως άνω αιτήματά σας, υπάρχει περίπτωση να σας ζητήσουμε αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, βλέπε 3.1.

 

Σε περίπτωση που συντρέχει νομική υποχρέωση, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύπτουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς εάν μας ζητηθεί να παραδώσουμε πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές ή στα όργανα επιβολής του νόμου.

 

Νομική βάση:  Άρθρο 6 (1) (γ) του ΓΚΠΔ (GDPR) (νόμιμη υποχρέωση).

 

 

Όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή εάν δεν εγγράφεστε ή άλλως μας παρέχετε πληροφορίες, συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζει το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή (server) μας, τα οποία είναι τεχνικά αναγκαία για την προβολή της ιστοσελίδας μας σε εσάς και την εγγύηση της σταθερότητας και της ασφάλειας.

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε στα αντίστοιχα εσωτερικά τμήματα προς επεξεργασία και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. υπηρεσίες hosting, σύστημα διαχείρισης περιεχομένου) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για την προβολή της ιστοσελίδας και τη δημιουργία του περιεχομένου της).

Η Διαγραφή των φακέλων αρχείου λαμβάνει χώρα μετά από 7 ημέρες .
 
Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) στ  GDPR. (έννομο συμφέρον.)

 

Εναλλακτική Διατύπωση για Εφαρμογές: «Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων κατά τη μεταφόρτωση και χρήση της Εφαρμογής μας» 

Κατά τη μεταφόρτωση της εφαρμογής μας για κινητά, όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες θα διαβιβάζονται στο App Store, ιδίως δε το όνομα χρήστη, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός πελάτη του λογαριασμού σας, το χρονικό σήμα της μεταφόρτωσης, στοιχεία πληρωμής καθώς και ο μοναδικός κωδικός αριθμός συσκευής. Δεν ασκούμε ουδεμία επιρροή στην συλλογή αυτών των δεδομένων  και δεν είμαστε υπεύθυνοι γι’ αυτήν Επεξεργαζόμαστε μόνον τα δεδομένα εάν αυτό είναι αναγκαίο για την μεταφόρτωση της εφαρμογής κινητού στην δική σας κινητή συσκευή.
Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για κινητά, συλλέγουμε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης χρήσης των λειτουργιών. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μας για κινητά, συλλέγουμε τα δεδομένα εκείνα τα οποία είναι τεχνικά αναγκαία προκειμένου να σας παρέχουμε τις λειτουργίες της εφαρμογής μας και να εγγυηθούμε σταθερότητα και ασφάλεια.  

 

Εάν εφαρμόζεται: «Επιπλέον, χρειαζόμαστε τον αναγνωριστικό αριθμό της συσκευής σας, τον μοναδικό αριθμό της τελικής συσκευής (IMEI = International Mobile Equipment Identity), το μοναδικό αριθμό συνδρομητή δικτύου (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), τον αριθμό κινητού τηλεφώνου (MSISDN), τη διεύθυνση MAC για χρήση WLAN, την ονομασία της κινητής σας συσκευής, το email σας».

 

Για εφαρμογές κινητού χωρίς συλλογή δεδομένων: «Η εφαρμογή για κινητά μεταφορτώνεται στην κινητή σας συσκευή και δύναται να χρησιμοποιηθεί χωρίς πρόσβαση στο Internet. Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα κατά τη χρήση αυτή.»

[Μόνο για εφαρμογές iOS: «Για διαφημιστικούς σκοπούς χρησιμοποιούμε το επονομαζόμενο «Αναγνωριστικό Διαφήμισης» (Advertising Identifier - IDFA). Πρόκειται για έναν μοναδικό αλλά όχι εξατομικευμένο και όχι μόνιμο αναγνωριστικό αριθμό για συγκεκριμένο τελικό σημείο από το iOS. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του IDFA δεν θα συνδέονται με λοιπές πληροφορίες που αφορούν στη συσκευή. Χρησιμοποιούμε τον IDFA προκειμένου να σας παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις και να εκτιμήσουμε τη χρήση σας. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή «όχι παρακολούθηση διαφημίσεων» στις ρυθμίσεις του iOS στην κατηγορία «Απόρρητο – Διαφήμιση», εμείς μπορούμε να λάβουμε μόνο τα εξής μέτρα: Να μετρήσουμε την αλληλεπίδρασή σας με banners μετρώντας τον αριθμό των διαφημιστικών banners χωρίς επιλογή αυτών (“frequency capping”), τον αριθμό των κλικ, τον εντοπισμό μοναδικού χρήστη, τα μέτρα ασφαλείας, την πρόληψη απάτης και την επίλυση προβλημάτων. Μπορείτε να διαγράψετε τον IDFA ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις της συσκευής (“Reset IDFA”), και τότε ένας νέος IDFA δημιουργείται, ο οποίος δεν συνδέεται με τα δεδομένα που είχαν συλλεγεί νωρίτερα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν περιορίσετε τη χρήση του IDFA, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής μας».
Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει στα υπεύθυνα τμήματα και σε λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, εκτελούντες την επεξεργασία (π.χ. υπηρεσίες hosting, υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου συστήματος) προς επεξεργασία σύμφωνα με τους εκάστοτε απαραίτητους σκοπούς (για την παρουσίαση της εφαρμογής και τη δημιουργία του περιεχομένου). 
Τα δεδομένα που αποθηκεύεται τοπικά στην κινητή σας συσκευή όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή αποθηκεύονται μόνο μέχρι να διαγράψετε την εφαρμογή από την κινητή σας συσκευή. Εάν αποφασίσετε να διαγράψετε την εφαρμογή, θα σας ζητήσουμε ξανά εάν συμφωνείτε για την οριστική διαγραφή όλων των δεδομένων που συνδέονται με την εφαρμογή. 
Τα δεδομένα που μας παρέχετε θα αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο απαιτείται για την εκτέλεση του επιδιωκόμενου σκοπού, ήτοι για την διεξαγωγή μελετών για τις οποίες μας είχα δώσει τα δεδομένα σας ή για σκοπούς συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία.
  
Νομική βάση:

Άρθρο 6 (1) β του ΓΚΠΔ (GDPR)  (κατάσταση προσομοιάζουσα προς σύμβαση).
Άρθρο 6 (1) α  του ΓΚΠΔ  (GDPR)  (συγκατάθεση).

Άδειες πρόσβασης σε λειτουργίες της κινητής σας συσκευής

Η εφαρμογή έχει πρόσβαση μόνο σε εκείνες τις λειτουργίες της έξυπνης συσκευής σας ή του tablet σας (εφεξής «συσκευή») οι οποίες απαιτούνται για τους περιγραφόμενους σκοπούς. 
Πριν την πρόσβαση στις σχετικές λειτουργίες, σας ζητούνται τα εξής δικαιώματα πρόσβασης:

Πρόσβαση στη λειτουργία φωτογραφιών της συσκευής σας για τη λήψη φωτογραφιών για.
 
Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) β του ΓΚΠΔ (GDPR) (κατάσταση προσομοιάζουσα προς σύμβαση) και Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ  (GDPR) (συγκατάθεση)

Αλλαγές στις προσωπικές σας ρυθμίσεις

Μπορείτε να ανακαλέσετε ή να επαναπροσδιορίσετε τις εξουσίες πρόσβασης από τη συσκευή σας ανά πάσα στιγμή πηγαίνοντας στις προσωπικές σας ρυθμίσεις (βρίσκονται στην κατηγορία «Προστασία δεδομένων»). Εάν διαγράψετε κάποια δικαιώματα πρόσβασης από την εφαρμογή, η εφαρμογή δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. 

Ενημερώσεις (Push Notifications)

 

Πληροφορίες/Σκοπός
Εάν έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε μηνύματα Push, θα παραδίδουμε τέτοιου είδους μηνύματα υπενθυμίσεων (reminders), ελκυστικές προσφορές, προωθητικές ενέργειες, νέας και άλλες πληροφορίες στην Συσκευή σας. Θα βλέπετε τα εν λόγω μηνύματα στην οθόνη κλειδώματος (lock screen) σαν ενεργό παράθυρο καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ θα εμφανίζεται και σαν εικονίδιο στο εικονίδιο της εφαρμογής (app icon) στη συσκευή σας.

Για τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας, τα δεδομένα της συσκευής σας (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, του αναγνωριστικού -ID- της συσκευής σας, του IDFA/IDFV ή του αναγνωριστικού διαφημίσεων -advertising ID- για Android, καθώς και άλλες πληροφορίες για τη συσκευή σας και στοιχεία γεω-εντοπισμού) τίθενται υπό επεξεργασία βάσει της διευθύνσεως IP σας. Επιπλέον, η αυθεντικοποίηση μέσω του Google Firebase πραγματοποιείται βάσει certificate μέσω του παρόχου της σχετικής υπηρεσίας προκειμένου να στέλνουμε push μηνύματα σε χρήστες Android.

Παραλήπτες
Ο πάροχος της υπηρεσίας αυτής (Pushwoosh Inc., 1224 M St NW, Suite 101, 20005 Washing-ton, DC, ΗΠΑ) και ο πάροχος της Google Firebase (Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία) λαμβάνει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα από τρίτη χώρα (χώρες εκτός Ευρωπαϊκοί Οικονομικού Χώρου). Ως κατάλληλη δικλείδα ασφαλείας έχουμε συνάψει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες με αυτούς τους παρόχους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 48 ΓΚΠΔ. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα θα βρείτε εδώ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en


Διαγραφή/Αντιρρήσεις
Μπορείτε να εναντιωθείτε στην λήψη push ειδοποιήσεων ανά πάσα στιγμή απενεργοποιώ-ντας τις αντίστοιχα μέσω των προσωπικών σας ρυθμίσεων στη συσκευή σας.    


Νομική βάση: Άρθρ. 6 (1) α ΓΚΔΠ (συγκατάθεση).

 

 

Εκτός από τα προαναφερθέντα δεδομένα, τα cookies ή άλλες τεχνολογίες όπως τα pixels (αναφερόμενες κατωτέρω σαν "cookies") αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή σας για να αποθηκεύουν ορισμένες πληροφορίες ή φακέλους εικόνων, όπως τα pixels. Την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας από την ίδια συσκευή, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies θα διαβιβαστούν στη συνέχεια είτε στην ιστοσελίδα μας ("First Party Cookie") είτε σε άλλη ιστοσελίδα στην οποία ανήκει το cookie ("Third Party Cookie").

Μέσω των πληροφοριών που έχουν αποθηκευτεί και επιστραφεί, η αντίστοιχη ιστοσελίδα αναγνωρίζει ότι έχετε ήδη αποκτήσει πρόσβαση σε αυτήν και την έχετε επισκεφθεί με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε σε αυτήν τη συσκευή. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να μπορούμε να σχεδιάζουμε και να προβάλλουμε την ιστοσελίδα με τον βέλτιστο τρόπο και σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Στο πλαίσιο αυτό, μόνο το ίδιο το cookie αναγνωρίζεται στη συσκευή σας. Πέραν αυτού, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης σας ή εάν είναι απολύτως απαραίτητο ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία που προσφέρεται και στην οποία αποκτάτε πρόσβαση αντίστοιχα.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους cookies, ο σκοπός και η λειτουργία των οποίων διευκρινίζονται παρακάτω:

• Τεχνικά απαραίτητα cookies (Τύπος A)
• Λειτουργικά Cookies  και Cookies  Απόδοσης (τύπος Β)
• Cookies με βάση τη συγκατάθεση (π.χ. Μάρκετινγκ) (Τύπος C)

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους cookies που εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται στην περιγραφή των εργαλείων ιστοσελίδων  μας στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Σε περίπτωση που η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί πλατφόρμα διαχείρισης cookies, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε αυτή.

 

 

Τα Τεχνικά Απαραίτητα cookies εγγυώνται λειτουργίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προβλεπόμενη χρήση των ιστοσελίδων μας. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies θα επιστραφούν στην ιστοσελίδα μας.

Τα Τεχνικά Απαραίτητα cookies διασφαλίζουν, για παράδειγμα, ότι εσείς, ως εγγεγραμμένοι χρήστες, παραμένετε πάντα συνδεδεμένοι όταν έχετε πρόσβαση σε διάφορες υποσελίδιες της ιστοσελίδας μας και έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε ξανά τα στοιχεία σύνδεσης κάθε φορά που επισκέπτεστε μια νέα σελίδα.

Η χρήση των τεχνικά  απαραίτητων  cookies στην ιστοσελίδα μας είναι δυνατή χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Για το λόγο αυτό, τα τεχνικά απαραίτητα cookies δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν μεμονωμένα. Ωστόσο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας οποιαδήποτε στιγμή (βλ. παρακάτω).

 
Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) β του ΓΚΠΔ  (GDPR). 

 

 

Τα λειτουργικά cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα μας να αποθηκεύει πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί (όπως καταχωρημένο ονοματεπώνυμο ή επιλογή γλώσσας) και να σας προσφέρουν βελτιωμένες και πιο εξατομικευμένες λειτουργίες με βάση αυτές τις πληροφορίες. Αυτά τα cookies συλλέγουν και αποθηκεύουν μόνο ψευδωνυμοποιημένες πληροφορίες, ώστε να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τις κινήσεις σας σε άλλες ιστοσελίδες.

Τα cookies απόδοσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ιστοσελίδων μας, προκειμένου να βελτιωθεί η ελκυστικότητα, το περιεχόμενο και η λειτουργικότητά τους. Αυτά τα cookies μας βοηθούν, για παράδειγμα, να καθορίσουμε εάν και ποιες υποσελίδιες της ιστοσελίδας μας επισκέπτονται οι χρήστες και για ποιο περιεχόμενο ενδιαφέρονται ιδιαίτερα. Συγκεκριμένα, καταγράφεται ο αριθμός των επισκέψεων σε μια σελίδα, ο αριθμός των υποσέλιδων τις οποίες επισκέφθηκαν, ο χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα μας, η σειρά των σελίδων τις οποίες επισκέφθηκαν οι χρήστες, οι όροι αναζήτησης που οδήγησαν τον χρήστη σε εμάς, η χώρα, η περιοχή και, ει δυνατόν, η πόλη από την οποία γίνεται η πρόσβαση και το ποσοστό των κινητών συσκευών που έχουν πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας. Αποθηκεύουμε επίσης την κίνηση, τα κλικ και την κύλιση με το ποντίκι του υπολογιστή (scrolling) για να κατανοήσουμε ποιά τμήματα της ιστοσελίδας μας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους χρήστες. Ως αποτέλεσμα, μπορούμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας πιο συγκεκριμένα στις ανάγκες των χρηστών μας και να βελτιστοποιήσουμε την προσφορά μας. Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας που μεταδίδεται για τεχνικούς λόγους καθίσταται γενικά αυτόματα ανώνυμη και δεν μας επιτρέπει να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τον συγκεκριμένο χρήστη.

Μπορείτε να  προσαρμόσετε  ανά πάσα στιγμή τις ρυθμίσεις των cookies 
εδώ (ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση). 

 
 

Τα cookies, τα οποία δεν είναι ούτε Τεχνικά Απαραίτητα Cookies  (Τύπος Α) ούτε τα Λειτουργικά cookies ή cookies Απόδοσης (Τύπος Β), θα χρησιμοποιηθούν μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας, π.χ. cookies για σκοπούς μάρκετινγκ.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε πληροφορίες που έχουμε αποκτήσει μέσω cookies από ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να προβάλλουμε συγκεκριμένες διαφημίσεις για ορισμένα από τα προϊόντα μας στις ιστοσελίδες μας. Πιστεύουμε ότι εσείς, ως χρήστης, επωφελείστε από αυτό επειδή προβάλλουμε διαφήμιση ή περιεχόμενο που πιστεύουμε ότι ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά σας με βάση τη συμπεριφορά σας κατά την περιήγηση, έτσι ώστε να βλέπετε λιγότερη τυχαία διαφήμιση ή κάποιο περιεχόμενο που ίσως σας ενδιαφέρει λιγότερο.

Τα cookies για σκοπούς μάρκετινγκ προέρχονται από εξωτερικές διαφημιστικές εταιρείες (third party cookies – cookies τρίτου μέρους) και χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέφθηκε ο χρήστης, προκειμένου να δημιουργηθεί για τον χρήστη διαφήμιση με στόχο συγκεκριμένη ομάδα.

 
Εξαίρεση (opt-out) για cookies που χρησιμοποιούνται για διαφήμιση στο διαδίκτυο
 
Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τα cookies πολλών εταιρειών που χρησιμοποιούνται για διαφήμιση στο διαδίκτυο μέσω των εργαλείων επιλογής των καταναλωτών που έχουν δημιουργηθεί σε προγράμματα αυτορρύθμισης σε πολλές χώρες, όπως το https://www.aboutads.info/choices/ στις ΗΠΑ ή το http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices στην ΕΕ.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies που βασίζονται στην  συγκατάθεση (Τύπος C) ατομικά, οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον, προσαρμόζοντας ανάλογα τις ρυθμίσεις cookies.
 
Νομική βάση: Άρθρο 6 (1)  α του ΓΚΠΔ(GDPR) (συγκατάθεση)

 

2.1.4 Διαχείριση και διαγραφή όλων των cookies

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης με τέτοιο τρόπο ώστε τα cookies γενικά να μην μπορούν να αποθηκευτούν στη συσκευή σας ή/και να ερωτάσθε κάθε φορά εάν συμφωνείτε με την ενεργοποίηση των cookies. Μπορείτε επίσης οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψετε τα cookies που έχετε ενεργοποιήσει ξανά. Μπορείτε να μάθετε λεπτομερώς πώς λειτουργούν όλα αυτά από τη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι γενικά η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς της ιστοσελίδας μας.

 

2.1.5 Διαχείριση Συγκατάθεσης CMP – Κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης cookies

Σκοπός/Πληροφόρηση

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το εργαλείο διαχείρισης συγκατάθεσης «consentmanager» (www.consentmanager.net) για να λαμβάνει συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων και τη χρήση cookies ή παρόμοιων λειτουργιών. Με τη βοήθεια του «consentmanager» έχετε τη δυνατότητα να παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας, π.χ. για το σκοπό ενσωμάτωσης εξωτερικών στοιχείων, περιεχομένου, στατιστικής ανάλυσης, μέτρησης και προσωποποιημένων διαφημίσεων. Με τη βοήθεια του «consentmanager» μπορείτε να παρέχετε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για όλους ή συγκεκριμένους σκοπούς ή λειτουργίες. Οι επιλογές που έχετε κάνει μπορούν επίσης να αλλάξουν στο μέλλον. Ο σκοπός ενσωμάτωσης του «consentmanager» είναι να επιτρέψει στους χρήστες της ιστοσελίδας μας να αποφασίσουν σχετικά με τις προαναφερθείσες λειτουργίες και, ως μέρος της περαιτέρω χρήσης της ιστοσελίδας μας, να δίνει τη δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων που έχουν ήδη επιλεχθεί. Χρησιμοποιώντας το «consentmanager», υπόκεινται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από τις τελικές συσκευές που χρησιμοποιούνται, όπως διεύθυνση ΙΡ.


Με την επεξεργασία των δεδομένων το «consentmanager» μας βοηθά να εκπληρώνουμε νομικές μας υποχρεώσεις (π.χ. υποχρέωση παροχής αποδείξεων). Το συμφέρον μας στην επεξεργασία στηρίζεται στην αποθήκευση των ρυθμίσεων και προτιμήσεων του χρήστη σε σχέση με τη χρήση των cookies και λοιπών λειτουργιών. Το «consentmanager» αποθηκεύει τα δεδομένα σας για όσο είναι ενεργοποιημένες οι ρυθμίσεις χρήστη σας.

Χρήση cookies: Τύπος Α. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ενότητα cookies

Αποδέκτες
Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε σε σχετικά εσωτερικά τμήματα για επεξεργασία και άλλες συνδεδεμένες εταιρείες εντός του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς μας παρό-χους υπηρεσιών, συμβεβλημένους εκτελούντες την επεξεργασία (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας, ανάλυσης, υποστήριξης) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για την παροχή του εργαλείου διαχείρισης συγκατάθεσης cookie). Ο κύριος πάροχος υπηρεσιών είναι το Consentmanager AB, Σουηδία.

Διαγραφή
Τα δεδομένα θα διαγράφονται μετά από 13 μήνες. Η επιλογή που έχετε κάνει (συγκατάθεση/ρυθμίσεις) θα αποθηκεύεται για ένα έτος και μπορείτε να τη δείτε εδώ . Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράφετε τις επιλογές σας διαγράφοντας τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Νομική βάση:
Άρθρο 6 (1) β ΓΚΠΔ (κατάσταση παρόμοια με σύμβαση)
Άρθρο 6 (1) γ ΓΚΠΔ (όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση)

 
 
 
 

 

Σκοπός/Πληροφόρηση
Αυτή  η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστού της Google Ireland Ltd   ("Google"). Η διαμόρφωση των Google Analytics έχει διαμορφωθεί από εμάς ώστε να επεξεργάζεται μόνο μετρήσεις της λειτουργίας, εκτός εάν έχει παρασχεθεί χωριστή συγκατάθεση για περαιτέρω διαφημιστικές λειτουργίες. 

Το Google Analytics χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη μορφή cookie, η οποία είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας και επιτρέπει την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies που εγκαθίστανται από το Google Analytics για μέτρηση είναι cookies πρώτου μέρους, το οποίο σημαίνει ότι οι ιδιότητες για τα cookies των υποκειμένων των δεδομένων θα είναι διαφορετικές για κάθε πελάτη (ήτοι δεν υπάρχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό cookie για τα Google Analytics το οποίο χρησιμοποιείται σε όλες τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν Google Analytics). Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από εσάς αυτού του Δικτυακό Τόπου που παράγονται από το cookie μεταδίδονται γενικά και αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το Google Analytics έχει επεκταθεί σε αυτήν την ιστοσελίδα για να συμπεριλάβει τον κώδικα "gat._anonymizeIp ()" ώστε να διασφαλιστεί η ανώνυμη καταγραφή διευθύνσεων IP (το λεγόμενο IP masking). Λόγω της ανωνυμοποίησης της IP σε αυτήν την ιστοσελίδα, η διεύθυνση IP σας συντομεύεται από την Google εντός της επικράτειας της ΕΕ και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής  Ζώνης. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP μεταδίδεται και συντομεύεται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ. 

Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας για την ανάλυση της χρή-σης σας αυτής της ιστοσελίδας με σκοπό την κατάρτιση αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες ιστοσελίδων και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συνενώνεται με άλλα δεδομένα της Google.

Χρησιμοποιούμε τα Google Analytics προκειμένου να αναλύσομε και να βελτιώσομε τακτικά την χρήση της ιστοσελίδας μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στατιστικά στοιχεία που ελήφθησαν προκειμένου να βελτιώσουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας και να τις κάνουμε πιο ενδιαφέρουσες για εσάς ως χρήστη. Επιπρόσθετα, συλλέγουμε πληροφορίες για την λειτουργικότητα του δικτυακού μας τόπου (για παράδειγμα προκειμένου να διαπιστώσουμε τυχόν προβλήματα περιήγησης).

Κατά την διαμόρφωση των Google Analytics εξασφαλίζουμε ότι η Google λαμβάνει αυτά τα δεδομένα ως εκτελών την επεξεργασία και συνεπώς δεν της επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για τους δικούς της σκοπούς. Η διαμόρφωση των  «Διαφημιστικών  Στοιχείων των Google Analytics» είναι ανεξάρτητη από αυτό και περιγράφεται στο κατάλληλο τμήμα κατωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται επίσης σε αυτή την ιστοσελίδα.
 
 
Χρησιμοποιούμενα Cookies : Τύπος Β. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ενότητα cookies.
 
Αποδέκτες
Πληροφορίες τρίτου μέρους: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία. Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Γενική επισκόπηση των αρχών ασφάλειας και απορρήτου του Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, καθώς και της πολιτικής απορρήτου της Google:  https://policies.google.com/privacy?hl=en

Είναι δυνατή η διαβίβαση σε τρίτες χώρες. Ως κατάλληλες εγγυήσεις, έχουμε συμφωνήσει σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Περαιτέρω παραλήπτες: Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στα σχετικά εσωτερικά τμήματα για επεξεργασία και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, επεξεργαστές συμβάσεων (π.χ. πλατφόρμες, υπηρεσίες φιλοξενίας, υποστήριξης και ανάλυσης) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για την εκτέλεση αναλύσεων). Οι πάροχοι πλατφόρμας / υποδοχής θα έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα από τρίτη χώρα (χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Ως κατάλληλες εγγυήσεις, έχουμε συμφωνήσει σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο. 46 GDPR με αυτούς τους παρόχους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
 
 
Διαγραφή/Αντιρρήσεις
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα Google Analytics μέσω των Ρυθμίσεων των Cookies εδώ.
 
Μπορείτε να εμποδίσετε  την αποθήκευση των cookies με τη σωστή ρύθμιση χρησιμοποιώντας το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Επιπλέον, μπορείτε να εμποδίσετε την Google να καταγράφει τα δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας που δημιουργεί το cookie (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στη διεύθυνση: https://tools.google. com / dlpage / gaoptout? hl = en.

 
Διάρκεια ζωής των cookies : μέχρι 12 μήνες (αυτό εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση των  cookies που έχουν εγκατασταθεί από την ιστοσελίδα).

Μέγιστη περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων: έως 26 μήνες.
 
Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) στ  του ΓΚΠΔ (GDPR) (έννομο συμφέρον).
 
 
 
Σκοπός/Πληροφόρηση 
Αυτή η ιστοσελίδα διεξάγει επίσης αναλύσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών μέσω του λεγόμενου A / B testing. Μπορούμε να σας παρουσιάσουμε τις ιστοσελίδες μας με ελαφρώς διαφοροποιημένο περιεχόμενο, ανάλογα με το εξατομικευμένο προφίλ σας (profile assignment). Αυτό μας επιτρέπει να αναλύουμε και να βελτιώνουμε τακτικά τις υπηρεσίες μας και να τις κάνουμε πιο ενδιαφέρουσες για εσάς ως χρήστη.

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για αυτές τις αναλύσεις. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύονται αποκλειστικά σε διακομιστή στην ΕΕ. Μπορείτε να  εμποδίσετε  την αποθήκευση των cookies με την κατάλληλη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης.

Πριν από τη διεξαγωγή αναλύσεων, οι διευθύνσεις IP υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία σε συντετμημένη μορφή, έτσι ώστε να μπορεί να αποκλειστεί η άμεση προσωπική επαφή. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα που συλλέχθηκαν από εμάς.
 
 
Χρησιμοποιούμενα cookies: Τύπος B. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ενότητα cookies
 
Αποδέκτες
 
Τα δεδομένα αυτά είναι προσβάσιμα από τους παρόχους μας αναλυτικών υπηρεσιών που έχουν βάση την ΕΕ.
 
Διαγραφή/Αντιρρήσεις

Διάρκεια ζωής Cookies : μέχρι 2 έτη ( αυτό ισχύει μόνο για τα cookies που έχουν εγκατασταθεί από αυτόν τον Δικτυακό Τόπο.

 
Μέγιστη περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων:  μέχρι 25 μήνες
 
Νομική βάση: Άρθρο 6 (1)  στ του  ΓΚΠΔ ( GDPR) (έννομο συμφέρον).
 
 
 
Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούνται social plug-ins (“plug-ins”) των μέσων κοινωνικής δι-κτύωσης, ιδίως το κουμπί «Κοινοποίηση» ή «Κοινοποίηση σε φίλους» στο Facebook, του οποίου η ιστοσελίδα facebook.com λειτουργεί από την Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία, η οποία είναι υπεύθυνη για το Facebook.com στην Ευρώπη. Τα plug-ins συνήθως επισημαίνονται με ένα λογότυπο Facebook.

Εκτός από το Facebook, χρησιμοποιούμε plug-ins από το +, "Twitter" (Πάροχος: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) και "Pinterest" (Πάροχος: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ).

Για λόγους προστασίας δεδομένων, αποφασίσαμε σκόπιμα να μην χρησιμοποιούμε απευθείας συνδέσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις ιστοσελίδες μας. Αντ αυτού, χρησιμοποιούμε τη λύση "Shariff". Με τη βοήθεια του Shariff, μπορούμε να καθορίσουμε εμείς οι ίδιοι πότε και εάν τα δεδομένα διαβιβάζονται στον χειριστή του αντίστοιχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχει αυτόματη διαβίβαση δεδομένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter ή το Pinterest μόλις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Τα δεδομένα θα διαβιβαστούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο αν κάνετε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί. Σε αυτήν την περίπτωση, το πρόγραμμα περιήγησης σας συνδέεται με τους αντίστοιχους διακομιστές του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί (π.χ. "Μεταβίβαση" (pass on), «Κοινοποίηση» ή «Κοινοποίηση σε φίλους») συμφωνείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας θα δημιουργήσει μια σύνδεση με τους αντίστοιχους διακομιστές του μέσου κοινωνικής δικτύωσης και θα μεταβιβάσει δεδομένα χρήσης στον αντίστοιχο διαχειριστή  του μέσου κοινωνικής δικτύωσης και αντίστροφα. Δεν έχουμε καμία επιρροή στη φύση και την έκταση των δεδομένων που συλλέγονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι πάροχοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποθηκεύουν  τα δεδομένα που συλλέγονται και αφορούν εσάς ως προφίλ χρηστών και τα χρησιμοποιούν για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και σχεδιασμού προσανατολισμένου  στη ζήτηση της ιστοσελίδας του. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (και για μη συνδεδεμένους χρήστες) για την προβολή διαφήμισης αντίστοιχης με τη ζήτηση και για την ενημέρωση άλλων χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης για τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών, και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο πάροχο plug-in για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα. Μέσω των plug-ins σας προσφέρουμε τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλους χρήστες, ώστε να βελτιώσουμε την προσφορά μας και να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα για εσάς ως χρήστη.

Τα δεδομένα μεταφέρονται ανεξάρτητα από το αν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον πάροχο του plug-in. Εάν είστε συνδεδεμένοι με τον πάροχο του plug-in, τα δεδομένα σας που συλλέχθηκαν σε εμάς θα διατεθούν απευθείας στον υπάρχοντα λογαριασμό που έχετε στον πάροχο του plug-in. Αν κάνετε κλικ στο ενεργοποιημένο κουμπί και κοινοποιήσετε, για παράδειγμα, τη σελίδα, οι πάροχοι των plug-in αποθηκεύουν επίσης αυτές τις πληροφορίες στο λογαριασμό χρήστη και τις μοιράζονται δημοσίως με τις επαφές σας. Συνιστούμε να αποσυνδέεστε τακτικά μετά τη χρήση ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά πριν ενεργοποιήσετε το κουμπί, οπότε μπορείτε να αποφύγετε την καταχώρηση του προφίλ σας στον πάροχο plug-in.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το αντικείμενο της συλλογής δεδομένων και την επεξεργασία τους από τον πάροχο plug-in, ανατρέξτε στις δηλώσεις προστασίας των δεδομένων αυτών των παρόχων, όπως αναφέρονται παρακάτω. Θα σας παράσχουν επίσης περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας για το ζήτημα αυτό και για τη ρύθμιση των επιλογών για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας.
 
 
α) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ΗΠΑ; http://www.facebook.com/policy.php περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή δεδομένων: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications καθώς και στο https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
β) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy.
γ)Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA); http://about.pinterest.com/privacy/
δ) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Germany; http://www.xing.com/privacy.  
ε) T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Germany; https://t3n.de/store/page/datenschutz
 στ) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court.
ζ) Flattr Network Ltd., 2 nd Floor, White bear yard 114A, Clerkenwell Road, Λονδίνο, Middlesex, Αγγλία, EC1R 5DF, Great Britain; https://flattr.com/privacy.
 
Είναι δυνατή η διαβίβαση σε τρίτες χώρες. Ως κατάλληλες εγγυήσεις εφαρμόζονται τυποποιημένες συμβατικες ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ (GDPR). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

 

Για να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, έχετε επίσης τη δυνατότητα να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας με το υπάρχον προφίλ σας σε ένα από τα ακόλουθα κοινωνικά δίκτυα: το Facebook, το Twitter ή το Google+ και, τέλος, να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε.

Για το σκοπό αυτό, διατίθενται στη σελίδα εγγραφής ή στη σελίδα σύνδεσης τα αντίστοιχα σύμβολα των σχετικών παρόχων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που υποστηρίζονται από την ιστοσελίδα μας. Πριν από τη σύνδεση με τον πάροχο, πρέπει να συμφωνείτε ρητά με τη διαδικασία και τη διαβίβαση των δεδομένων που περιγράφονται παρακάτω:

Κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο σύμβολο, ανοίγει ένα νέο αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο πρέπει να συνδεθείτε εισάγοντας τα δεδομένα σύνδεσης για το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αφού συνδεθείτε με επιτυχία, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης θα σας ενημερώσει για τα δεδομένα που θα μας διαβιβαστούν για τον έλεγχο ταυτότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής ή σύνδεσης. Εάν έχετε συμφωνήσει σε αυτή τη μεταφορά δεδομένων, τα πεδία που απαιτούνται από εμάς για εγγραφή θα συμπληρωθούν με τα διαβιβαζόμενα δεδομένα. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για εγγραφή ή σύνδεση είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email).

Μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας για τη χρήση των διαβιβαζόμενων και απαιτούμενων δεδομένων, τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν από εμάς και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δεν υπάρχει σύνδεσμος πέρα από τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας μεταξύ του λογαριασμού πελάτη που δημιουργήσατε σε εμάς και του λογαριασμού σας στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Για να εκτελέσετε τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας για εγγραφή και σύνδεση, η διεύ-θυνση IP σας διαβιβάζεται στον αντίστοιχο πάροχο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν επηρεάζουμε τον σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων από τον αντίστοιχο πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου παρόχου:
 
α) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ΗΠΑ; http://www.facebook.com/policy.php περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή δε-δομένων: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications καθώς και στο http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.
β) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, ΗΠΑ; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de
γ) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy
 
 
Facebook Connect
 
Εάν στην παρούσα ιστοσελίδα διατίθεται ένα ούτως επονομαζόμενο  κουμπί "Facebook Connect", μπορείτε να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα μας με τα δεδομένα χρήστη του Facebook. Επιπλέον, το Facebook Connect μπορεί να περιλαμβάνει αυτόματα πληροφορίες για τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας στο προφίλ σας στο Facebook. Στο πλαίσιο αυτό, όταν ενεργοποιήσετε το κουμπί, θα σας δοθεί η ευκαιρία να παράσχετε ρητά τη συγκατάθεσή σας για την πρόσβαση στα δεδομένα χρήστη σας στο Facebook και για δημοσιοποίηση πληροφοριών και δραστηριότητας στο προφίλ σας στο Facebook. Η χρήση περαιτέρω δεδομένων (π.χ. επαφή μέσω της διεύθυνσής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) πραγματοποιείται μόνο με προηγούμενη ρητή συγκατάθεση. Να έχετε υπόψη ότι το Facebook λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή ή την ιστοσελίδα μέσω του Facebook Connect, συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητάς σας. Για λόγους προσαρμογής της διαδικασίας σύνδεσης, το Facebook μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να λάβει περιορισμένο αριθμό πληροφοριών πριν από την έγκριση της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας. Ο σκοπός και το εύρος της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο αυτό και οι επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, διατίθενται στην πολιτική απορρήτου του Facebook:

 

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ΗΠΑ; http://www.facebook.com/policy.php περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή δεδομένων: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications καθώς και στο http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.
 
 
Είναι δυνατή η διαβίβαση σε τρίτες χώρες. Ως κατάλληλες εγγυήσεις εφαρμόζονται τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ (GDPR). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Υπεύθυνη για αυτό το social login είναι η Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20253 Αμβούργο, Γερμανία.

Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου προστασίας δεδομένων: Dataprotection@Beiersdorf.com ή στην ταχυδρομική διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας υπ' όψιν του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων.

 

Έχουμε ενσωματώσει τα βίντεο YouTube στην ιστοσελίδα μας, τα οποία είναι αποθηκευμένα στο http://www.YouTube.com και μπορούν να αναπαραχθούν απευθείας από την ιστοσελίδα μας. Όλα αυτά ενσωματώνονται στην «λειτουργία εκτεταμένης προστασίας δεδομένων», δηλ. κανένα στοιχείο σχετικά με εσάς ως χρήστη δεν θα διαβιβαστεί στο YouTube, αν δεν κάνετε κλικ στα βίντεο για να αρχίσει η αναπαραγωγή τους. Μόνο όταν αναπαράγετε τα βίντεο, θα διαβιβαστούν στο YouTube τα δεδομένα που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο. Δεν ασκούμε κανενός είδους επιρροή για τη διαβίβαση των δεδομένων.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, το YouTube λαμβάνει την πληροφορία ότι επισκεφθήκατε την αντίστοιχη υποσελίδα της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, θα διαβιβάζονται τα δεδομένα που αναφέρονται στην Ενότητα 2 της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Αυτό είναι ανεξάρτητο από το εάν το YouTube παρέχει έναν λογαριασμό χρήστη μέσω του οποίου έχετε συνδεθεί ή αν δεν υπάρχει λογαριασμός χρήστη. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Google, οι πληροφορίες σας θα συσχετιστούν απευθείας με το λογαριασμό σας. Αν δεν θέλετε να συσχετιστείτε με το προφίλ σας στο YouTube, πρέπει να αποσυνδεθείτε πριν ενεργοποιήσετε το κουμπί. Το YouTube αποθηκεύει τα δεδομένα σας ως προφίλ χρηστών και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και προσανατολισμένου στη ζήτηση σχεδιασμού της ιστοσελίδας του. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (ακόμη και για τους χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί) για να παρέχει διαφήμιση προσανατολισμένη στη ζήτηση και να ενημερώνει άλλους χρήστες του κοινωνικού δικτύου για τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το YouTube για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το αντικείμενο της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από το YouTube, ανατρέξτε στην κάτωθι πολιτική απορρήτου. Εκεί θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας.
Είναι δυνατή η διαβίβαση σε τρίτες χώρες. Ως κατάλληλες εγγυήσεις εφαρμόζονται τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ (GDPR). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
 
 
 
 
Πληροφόρηση/Σκοπός 
 
Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του Google Ads για να σας επιστήσουμε την προσοχή στις ελκυστικές προσφορές μας με τη βοήθεια διαφημιστικού υλικού (το λεγόμενο Google Ads) σε εξωτερικές ιστοσελίδες. Μπορούμε να προσδιορίσουμε σε σχέση με τα δεδομένα της εκάστοτε διαφημιστικής καμπάνιας πόσο επιτυχημένα είναι τα μεμονωμένα διαφημιστικά μέτρα. Σκοπός μας είναι να προβάλλουμε διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν, και να καταστήσουμε την ιστοσελίδα μας πιο ενδιαφέρουσα για εσάς και να επιτύχουμε έναν δίκαιο υπολογισμό του κόστους διαφήμισης.

Το διαφημιστικό υλικό διανέμεται  από την Google μέσω των λεγόμενων «Ad Servers». Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε ad server cookies, μέσω των οποίων μπορούν να μετρηθούν ορισμένες παράμετροι για τη μέτρηση της επιτυχίας, όπως η εισαγωγή διαφημίσεων ή κλικ από τους χρήστες. Εάν έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας μέσω μιας διαφήμισης Google, το Google Ads αποθηκεύει ένα cookie στη συσκευή σας. Αυτά τα cookies συνήθως λήγουν μετά από 30 ημέρες και δεν προορίζονται να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά. Για αυτό το cookie, το μοναδικό cookie ταυτότητας (ID), ο αριθμός των εμφανίσεων διαφημίσεων ανά τοποθέτηση (συχνότητα), η τελευταία εμφάνιση (σχετική με τις μετατροπές μετά την προβολή) και οι πληροφορίες επιλογής εξαίρεσης (σημείωση ότι ο χρήστης δεν επιθυμεί πλέον την επικοινωνία) συνήθως αποθηκεύονται ως τιμές ανάλυσης.

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην Google να αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Εάν ένας χρήστης επισκέπτεται συγκεκριμένες σελίδες μιας ιστοσελίδας ενός πελάτη Ads και το cookie που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή του δεν έχει λήξει, η Google και ο πελάτης μπορούν να αναγνωρίσουν ότι ο χρήστης έχει κάνει κλικ στη διαφήμιση και έχει ανακατευθυνθεί σε αυτήν τη σελίδα. Σε κάθε πελάτη του Ads έχει εκχωρηθεί ένα διαφορετικό cookie. Επομένως, τα cookies δεν μπορούν να εντοπιστούν μέσω των ιστοσελίδων των πελατών της Ads. Δεν συλλέγουμε, ούτε επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα στα προαναφερθέντα διαφημιστικά μέτρα. Λαμβάνουμε μόνο στατιστικές αξιολογήσεις από την Google. Με βάση αυτές τις αξιολογήσεις μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποια από τα χρησιμοποιούμενα διαφημιστικά μέτρα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Δεν λαμβάνουμε περαιτέρω δεδομένα από τη χρήση διαφημιστικού υλικού. Ειδικότερα, δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε τους χρήστες με βάση αυτές τις πληροφορίες.

Λόγω των εργαλείων μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται, το πρόγραμμα περιήγησής σας ξεκινά αυτόματα μια άμεση σύνδεση με τον διακομιστή της Google. Δεν επηρεάζουμε την έκταση και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του εργαλεί-ου από την Google και σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε: Με την ενσωμάτωση της μετατροπής του Ads, η Google λαμβάνει τις πληροφορίες ότι απευθυνθήκατε στο κατάλληλο μέρος της διαδικτυακής μας εμφάνισης (internet appearance)  ή κάνατε κλικ σε μια ανακοίνωσή μας. Εάν είστε εγγεγραμμένοι σε μια υπηρεσία Google, η Google μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψή σας με το λογαριασμό σας. Ακόμη και αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Google ή δεν έχετε συνδεθεί, είναι πιθανό ο πάροχος να αποκτήσει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP σας.
 
 
Χρησιμοποιούμε την λειτουργία Επαναληπτικού Μάρκετινγκ στο πλαίσιο της Υπηρεσίας των Google Ads. Η λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ μας επιτρέπει να παρουσιάζουμε στους χρήστες της ιστοσελίδας μας διαφημίσεις που βασίζονται στα ενδιαφέροντα τους σε άλλους δικτυακούς τόπους εντός του Δικτύου των Διαφημιστικών Υπηρεσιών της Google ( στην αναζήτηση Google ή στο YouTube, οι λεγόμενες Google Ads ή σε άλλους Δικτυακού Τόπους). Για τον σκοπό αυτό, η αλληλοεπίδραση των χρηστών στην ιστοσελίδα μας αναλύεται ως προς τα εξής, πχ για ποιες προσφορές ο χρήστης έδειξε ενδιαφέρον, προκειμένου να είμαστε σε θέση να παρουσιάζουμε στοχευμένη διαφήμιση στους χρήστες ακόμη και μετά την επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα μας σε άλλες σελίδες. Προς το σκοπό αυτό, η Google αποθηκεύει  cookies στα προγράμματα περιήγησης των χρηστών που επισκέπτονται ορισμένες υπηρεσίες της Google ή Δικτυακού Τόπους εντός του Δικτύου της Google Display. Αυτό το "cookie", χρησιμοποιείται για να καταγράφει τις επισκέψεις αυτών των χρηστών. Ο αριθμός χρησιμοποιείται για να ταυτοποιεί μοναδικά ένα πρόγραμμα περιήγησης σε μία συγκεκριμένη συσκευή. 
 
Χρησιμοποιούμενα Cookies: Τύπος C. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ενότητα cookies.
 
Αποδέκτες
Για περισσότερες πληροφορίες για τον σκοπό και τον χαρακτήρα της συλλογής των δεδομένων και της επεξεργασίας από την  Google παρακαλούμε αναφερθείτε στην Πολιτική Απορρήτου. Εκεί μπορείτε επίσης να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες για τα δικαιώματά σας και τις επιλογές ρυθμίσεων προκειμένου να προστατεύσετε την ιδιωτικότητά σας.

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Είναι δυνατή η διαβίβαση σε τρίτες χώρες. Ως κατάλληλες εγγυήσεις εφαρμόζονται τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ (GDPR). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον Δικτυακό Τόπο της Network Advertising Initiative (NAI) at http://www.networkadvertising.org.
 
Διαγραφή/Απόσυρση  
Μπορείτε να αρνηθείτε τη συμμετοχή σε αυτήν τη διαδικασία παρακολούθησης με διάφορους τρόπους: α) ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης, (ιδίως με τον αποκλεισμό των third-party cookies, δεν θα λαμβάνετε διαφημίσεις από τρίτους παρόχους,) β) απενεργοποιώντας τα cookies για την παρακολούθηση μετατροπών, ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να αποκλείονται τα cookies από το domain www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads  ρύθμιση που διαγράφεται αυτόματα όταν διαγράφετε τα cookies σας, γ) απενεργοποιώντας τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος των παρόχων που αποτελούν μέρος της καμπάνιας «About Ads» αυτορυθμισμένης εκστρατείας μέσω του συνδέσμου http://www.aboutads.info/choices, ρύθμιση η οποία διαγράφεται όταν διαγράφετε τα cookies. δ) απενεργοποιώντας μόνιμα τον Firefox, τον Internet Explorer ή το Google Chrome στα προγράμματα περιήγησής σας στη διεύθυνση http://www.google.com/settings/ads/plugin, ε) ρυθμίζοντας τις προτιμήσεις cookie αναλόγως κάντε κλικ εδώ. Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτής της προσφοράς.

Διάρκεια ζωής Cookies: Μέχρι  180 ημέρες ( Αυτό ισχύει μόνο για cookies που έχουν εγκατασταθεί από αυτόν τον Δικτυακό Τόπο).

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ  (GDPR) (συγκατάθεση).

 

 
Ο Δικτυακός αυτός Τόπος χρησιμοποιεί επίσης εκτεταμένες λειτουργίες  των Google Analytics (Google Anayltics Advertising Features) επί πλέον των προτύπων λειτουργιών.Τα Στοιχεία διαφήμισης στα Google Analytics  που εφαρμόζονται σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο περιλαμβάνουν:
Δίκτυο  προβολής της Google για την κοινοποίηση ψηφιακών αποτυπωμάτων  
Δημογραφικά των Google Analytics  και κοινοποίηση ενδιαφέροντος 
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες οι οποίες απαιτούν από  Google Analytics να συλλέγουν δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων μέσω διαφημιστικών cookies και προσδιοριστικών ταυτότητας  (identifiers). 

 
Χρησιμοποιούμε ως εκ τούτου cookies πρώτου μέρους  (π.χ Google Analytics cookies) και  cookies διαφήμισης της Google και προσδιοριστικά ταυτότητας  (identifiers) μαζί προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. 
Μπορείτε να εμποδίσετε την συμμετοχή σε αυτή την διαδικασία παρακολούθησης (track-ing process)  με διάφορους τρόπους: α) Ρυθμίζοντας το πρόγραμμα  της  μηχανής αναζήτησης (browser) ανάλογα, β) μέσω των ρυθμίσεων των διαφημίσεων Google στο  https://www.google.com/ads/preferences/?hl=en γ) ρυθμίζοντας τις προτιμήσεις cookies ανάλογα  κάνετε κλίκ εδώ.  Παρακαλούμε  σημειώσατε ότι σε αυτή την περίπτωση πιθανόν να μη είσαστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της προσφοράς πλήρως.
 
Χρησιμοποιούμενα  Cookies: Τύπος  C. Για περαιτέρω πληροφορίες, βλέπετε την ενότητα cookies.
 
Διάρκεια ζωής Cookie: μέχρι  12 μήνες   αυτό ισχύει μόνο για τα cookies που έχουν οριστεί από αυτόν τον Δικτυακό Τόπο).
 
Νομική Βάση: Art. 6 (1) α του ΓΚΠΔ (GDPR) (συγκατάθεση)  
 
 
 

Πληροφόρηση/σκοπός 
Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το εργαλείο διαδικτυακού μάρκετινγκ Adform από την Adform A/S Denmark. Το Adform χρησιμοποιεί cookies για την προβολή διαφημίσεων σχετικών με τους χρήστες, για τη βελτίωση των αναφορών απόδοσης της καμπάνιας ή για να εμποδίσει έναν χρήστη να βλέπει τις ίδιες διαφημίσεις περισσότερες από μία φορές. Η Adform χρησιμοποιεί ένα cookie ID για να παρακολουθήσει ποιες διαφημίσεις εμφανίζονται σε ποιο πρόγραμμα περιήγησης και για να αποφευχθεί η εμφάνισή τους περισσότερες από μία φορές. Επιπλέον, η  Adform ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookie IDs για τη συλλογή μετατροπών που σχετίζονται με αιτήματα διαφημίσεων. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης βλέπει μια διαφήμιση Adform και επισκέπτεται αργότερα την ιστοσελίδα του διαφημιζόμενου με το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης και αγοράζει κάτι από αυτήν την ιστοσελίδα. Tα Adform  cookies δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα και διευθύνσεις. 


Το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί αυτόματα άμεση σύνδεση με τον διακομιστή της Adform μόλις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Με την ενσωμάτωση του Adform, η Adform  λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε απευθυνθεί στο αντίστοιχο τμήμα της παρουσίας μας στο διαδίκτυο  ή έχετε κάνει κλικ σε μια διαφήμισή μας. 

Επιπρόσθετα, τα cookies του Adform μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε αν ολοκληρώνετε συγκεκριμένες ενέργειες στην ιστοσελίδα μας μετά από  μία  προβολή / βίντεο διαφημίσεων στο μας στο Adform ή σε άλλες πλατφόρμες μέσω του Adform ή μετά από κλικ σε μια διαφήμιση (παρακολούθηση μετατροπών). Το Adform χρησιμοποιεί αυτό το cookie για να κατανοήσει το περιεχόμενο με το οποίο έχετε αλληλεπιδράσει στην ιστοσελίδα ή στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου να μπορούμε να σας αποστείλουμε στοχευμένη διαφήμιση αργότερα.
 
 
Χρησιμοποιούμενα cookies: Τύπος C. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα cookies.
 
 
Αποδέκτες
Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Adform στον σύνδεσμο: https://site.adform.com/, όσον αφορά την προστασία των δεδομένων στην Adform A/S Denmark: https://site.adform.com/privacy-center/overview
 
Διαγραφή/Απόσυρση 
Μπορείτε να αρνηθείτε τη συμμετοχή σας σε αυτήν τη διαδικασία παρακολούθησης με διάφορους τρόπους: α) ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης, ιδίως με τον αποκλεισμό των third-party cookies, οπότε και δεν θα λαμβάνετε διαφημίσεις από τρίτους παρόχους, β) απενεργοποιώντας τα cookies από την Adform μέσω της Μηχανής Περιήγησης σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ γ) ορίζοντας τις προτιμήσεις σας για cookies ανάλογα (κάνετε κλίκ εδώ)
 
 
Διάρκεια ζωής των cookies: μέχρι 180 ημέρες μετά την τελευταία διαδραστική πράξη (αυτό εφαρμόζεται μόνο στα cookies τα οποία έχουν εγκατασταθεί από αυτόν τον Δικτυακό τόπο)
 
Μέγιστη περίοδος αποθήκευσης δεδομένων: μέχρι 13 μήνες 
 
 
Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) a του ΓΚΠΔ  (GDPR) (συγκατάθεση).
 
 
 
Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τη Facebook (Pixel του κοινωνικού μέσου"Facebook") και Μετατροπές ΑΡΙ για τους κάτωθι σκοπούς:

Facebook (ιστοσελίδα) Custom Audiences
Χρησιμοποιούμε το pixel Facebook και τις Μετατροπές ΑΡΙ για σκοπούς επαναληπτικού μάρκετινγκ για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας εντός 180 ημερών. Αυτό μας επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος ("Διαφημίσεις Facebook") στους χρήστες του ιστότοπου όταν επισκέπτονται το κοινωνικό δίκτυο "Facebook" ή άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν επίσης αυτό το εργαλείο. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουμε την εμφάνιση διαφημίσεων που σας ενδιαφέρουν, προκειμένου να κάνουμε τον ιστότοπό μας ή προσφορές πιο ενδιαφέρουσες για εσάς.
 
Μετατροπή Facebook
Χρησιμοποιούμε επίσης το Facebook Pixel και τις Μετατροπές ΑΡΙ για να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις μας στο Facebook ταιριάζουν με το πιθανό ενδιαφέρον των χρηστών και ότι δεν είναι ενοχλητικές. Με τη βοήθεια του Facebook Pixel, μπορούμε να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων στο Facebook για σκοπούς στατιστικής και έρευνας αγοράς, βλέποντας αν οι χρήστες ανακατευθύνθηκαν στον ιστότοπό μας αφού κάνουν κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook (η λεγόμενη "μετατροπή").

Λόγω των εργαλείων μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται (Facebook Pixel και Μετατροπές ΑΡΙ), το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί αυτόματα άμεση σύνδεση με το διακομιστή Facebook μόλις συμφωνήσετε με τη χρήση των cookies που απαιτούν τη συγκατάθεσή σας.  Μέσω της ενσωμάτωσης του Facebook pixel και της χρήσης των Μετατροπών ΑΡΙ, το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες που έχετε δώσει στον αντίστοιχο ιστότοπο της παρουσίας μας στο Διαδίκτυο ή κάνοντας κλικ σε μια διαφήμισή μας. Εάν έχετε εγγραφεί σε μια υπηρεσία Facebook, το Facebook μπορεί να εκχωρήσει την επίσκεψη στον λογαριασμό σας.
Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από το Facebook πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής δεδομένων του Facebook. Ειδικές πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το πρό-γραμμα  Pixel του Facebook, τις Μετατροπές ΑΡΙ και τη λειτουργικότητά του μπορείτε επίσης να βρείτε στην περιοχή βοήθειας του Facebook.
 
 
Χρησιμοποιούμενα cookies: Τύπος C. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ενότητα cookies.

 

Αποδέκτες
 
Από κοινού υπεύθυνοι επεξερασίας:
Είμαστε από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας με το Facebook Ireland Ltd, το 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, το Dublin 2, Iρλανδία (Facebook) για τη συλλογή και τη διαβίβαση δεδομένων σε αυτήν τη διαδικασία. Αυτό ισχύει για τους ακόλουθους σκοπούς: 
• Τη δημιουργία εξατομικευμένων ή κατάλληλων διαφημίσεων, καθώς και για τη βελτιστοποίησή τους
• Παράδοση μηνυμάτων που σχετίζονται με εμπορικές συναλλαγές και συναλλαγές (π.χ. μέσω του Messenger)

Δεν είμαστε από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας στις ακόλουθες διαδικασίες:
• Στη διαδικασία που πραγματοποιείται μετά τη συλλογή και τη μετάδοση και είναι αποκλειστική ευθύνη του Facebook.
• Στην προετοιμασία αναφορών και αναλύσεων σε συγκεντρωτική και ανωνυμοποιημένη μορφή πραγματοποιεί ως Εκτελών την επεξεργασία και επομένως εμπίπτει στη δική μας ευθύνη.

Έχουμε συνάψει μια αντίστοιχη σύμβαση με το Facebook για την σχεση μας ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση εδώ: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Αυτή η σύμβαση καθορίζει τις αντίστοιχες ευθύνες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων βάσει του GDPR ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας.Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου επεξεργασίας και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων του Facebook μπορείτε να τα βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/about/privacy.

Έχουμε συμφωνήσει με το Facebook ότι το Facebook μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο επαφής για την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων (βλ. Ενότητα 1.3). Με την επιφύλαξη αυτού, η δικαιοδοσία για τα δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων δεν περιορίζεται.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Facebook επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της νομικής του βάσης και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/about/privacy.
Διαβιβάζουμε τα δεδομένα στο πλαίσιο της σχέσης μας ως από κοινού υπέυθυνοι επεξεργασίας με βάσητο έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο. 6 (1) στ ΓΚΠΔ.Πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες ασφάλειας δεδομένων μπορείτε να βρείτε εδώ. https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms και για την επεξεργασία βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Περαιτέρω αποδέκτες: Διαβιβάζουμε επίσης τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στα σχετικά εσωτερικά τμήματα για επεξεργασία και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, συμβαλλόμενους εκτελούντες την επεξεργασία (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών πλατφόρμας, φιλοξενίας, υποστήριξης και ανάλυσης) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για την εκτέλεση προβολής και ανάλυσης διαφημίσεων).
Οι πάροχοι πλατφόρμας / υποδοχής θα έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα από τρίτη χώρα (χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Ως κατάλληλες εγγυήσεις έχουμε συμφωνήσει σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο. 46 ΓΚΠΔ (GDPR) με αυτούς τους παρόχους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
 
 
Διαγραφή/Απόσυρση
Η λειτουργία των “Facebook Custom Audiences” μπορεί να απενεργοποιηθεί στην Ρύθμιση των cookies (σύνδεσμος) και για τους χρήστες που έχουν κάνει είσοδο στο https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Διάρκεια ζωής των cookies: μέχρι 180 ημέρες μετά την τελευταία διαδραστική πράξη ( αυτό εφαρμόζεται μόνο στα cookies τα οποία έχουν εγκατασταθεί από αυτόν τον Δικτυακό τόπο)
 
 
Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ  (GDPR) (συγκατάθεση)

 

Σύνδεσμος Εμπορίου

Πληροφορίες/σκοπόςΜέσω της ιστοσελίδας μας, σας παρέχουμε κατάλογο με διαφορετικούς διαδικτυακούς πωλητές όπου μπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα μας. Εάν κλικάρετε τον σύνδεσμο σε ένα πωλητή, θα σας εμφανισθεί η σελίδα με τις πληροφορίες του προϊόντος του συγκεκριμένου πωλητή και ο συνεργάτης μας - Commerce Connector GmbH – θα αποθηκεύει ένα cookie στη συσκευή σας για διάστημα 7 ημερών. Εάν πραγματοποιήσετε αγορά στον συγκεκριμένο πωλητή εντός αυτής της περιόδου, ο Commerce Connector θα λάβει γενικές πληροφορίες σχετικά με την αγορά σας όταν την ολοκληρώσετε και μεταβείτε στη σελίδα επιβεβαίωσης παραγγελίας.

 

Για το λόγο αυτό, το Commerce Connector λαμβάνει ένα μοναδικό αριθμό cookieπου χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ανώνυμων στατιστικών πωλήσεων των προϊόντων μας που αγοράζονται μέσω συνδέσμων. Το Commerce Connector μας παρέχει ανώνυμα στατιστικά.

 

Χρησιμοποιούμενα cookies: Τύπος Γ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ενότητα cookies.

 

Αποδέκτες
Αυτά τα δεδομένα θα υπόκεινται σε επεξεργασία από τον συνεργάτη μας Commerce Connector GmbH, Deckerstr. 41, 70372 Stuttgart. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο και πώς να το απενεργοποιήσετε, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων του Commerce Connector.

 

Διαγραφή/Ανάκληση

Διάρκεια Cookies: 7 ημέρες (αυτό ισχύει μόνο για τα Cookies που έχουν εγκατασταθεί από την παρούσα ιστοσελίδα) https://www.commerce-connector.com/website/de/policy-de/policy_cco/#optout.

 

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) α ΓΚΠΔ (συγκατάθεση)

 
 
 
 
Σκοπός/Πληροφόρηση 
Σας παρέχουμε μέσω της ιστοσελίδας μας  την ευκαιρία να αγοράσετε τα προϊόντα μας από Ιστοσελίδες λιανικής  (π.χ. με ένα σύμβολο κάρτας αγορών). Με αυτή την λειτουργία λαμβάνουμε μόνο πληροφορίες απόδοσης και αναλυτικής πληροφόρησης για να παρακολουθούμε (audience) την απόδοση του εργαλείου (μέσω των cookies) πράγμα το οποίο συνιστά δρα-στηριότητα που εμπίπτει στο έννομο συμφέρον μας. Δεν πραγματοποιείται ανίχνευση διασυνδεδεμένων Δικτυακών Τόπων (cross websites) και, ως εκ τούτου,  δεν λαμβάνομε  πληροφορίες σχετικά με το εάν έχετε αγοράσει κάτι στο επιλεγμένο κατάστημα.

Για την διευκόλυνση του χρήστη και προκειμένου να εμφανίζονται τα τοπικά καταστήματα, χρησιμοποιούμε δεδομένα θέσης (γεω-εντοπισμό) του επισκέπτη προκειμένου να εξατομικεύ-σουμε την υπηρεσία. Λειτουργούμε με βάση την τοποθεσία σε κλίμακα πόλης αναλύοντας μερικώς την διεύθυνση IP. Ακριβέστερος εντοπισμός θέσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει τη σχετική λειτουργία. Ο γεωγραφικός εντοπισμός χρησιμοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια της σύνδεσης στην υπηρεσία.
 
 
Χρησιμοποιούμενα cookies: Τύπος Β. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ενότητα cookies.

 

Αποδέκτες:Τα δεδομένα θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον συνεργάτη μας Swaven SAS, Paris, France.Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρεθούν εδώ: https://www.swaven.com/cookie-policy/.

 
Διαγραφή 
 
Διάρκεια ζωής των cookies: μέχρι 12 μήνες  (αυτό εφαρμόζεται μόνο  στα cookies τα οποία έχουν εγκατασταθεί από αυτόν τον Δικτυακό τόπο)
 
Νομική βάση:  Άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ  (GDPR) (έννομο συμφέρον).

 

 

Πληροφόρηση/σκοπόςΗ ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί ένα εργαλείο για την κεντρικοποίηση των επισκεπτών της ιστοσελίδας σε μία πλατφόρμα προκειμένου να διαχωρίσει τους επισκέπτες για καμπάνιες και να λαμβάνει στοιχεία για την απόδοση της καμπάνιας. Η διαφοροποίηση των επισκεπτών βασίζεται σε ένα μοναδικό αναγνωριστικό (ID) (cookies ή τοπική αποθήκευση). Το εργαλείο επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης ενός συγκεκριμένου προϊόντος/διαφήμισης σε ιστοσελίδες τρίτων βάσει της επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας. Τα στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το πώς ο χρήστης ήρθε στην ιστοσελίδα και πώς οι χρήστες αλληλεπιδρούν με αυτή. Τα προγράμματα περιήγησης (browsers) επίσης αυτόματα στέλνουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε κάθε ιστοσελίδα που επισκέπτεται ο χρήστης, όπως λ.χ. την διεύθυνση IP, το είδος του προγράμματος περιήγησης και τις ρυθμίσεις γλώσσας, τους χρό-νους πρόσβασης και τις ιστοσελίδες στις οποίες παραπέμπουν. Επιπλέον, το εργαλείο αυτό παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης των δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας (και μεταξύ συσκευών) με τους εγγεγραμμένους χρήστες μας μόλις αυτοί εισέλθουν και εφόσον ο χρήστης έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του προς τούτο.


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ; https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/audience-studio-privacy/.  
 
 
Χρησιμοποιούμενα Cookies: Τύπος Γ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ενότητα cookies.
 
 
Αποδέκτες
Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε προς επεξεργασία και στα σχετικά εσωτερικά τμήματα καθώς και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, επεξεργαστές κειμένων (λ.χ. παρόχους υπηρεσιών πλατφόρμας, host-ing, υποστήριξης και ανάλυσης) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για την διενέργεια παρουσίασης καμπάνιας, διαχωρισμός, σύνδεση των δεδομένων του χρήστη και ανάλυση). Ο βασικός πάροχος υπηρεσιών είναι η salesforce.com Germany GmbH, Γερμανία. Οι πάροχοι υπηρεσιών πλατφόρμας/hosting θα έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα από τρίτη χώρα (χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Ως κατάλληλη δικλείδα ασφαλείας έχουμε συνάψει με τους εν λόγω παρόχους τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρ. 46 ΓΚΠΔ. Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω θέμα μπορείτε να βρείτε εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

 

Διαγραφή/Αντιρρήσεις

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το εργαλείο αυτό διαγράφονται με την πάροδο 6 μηνών αδράνειας. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί με ισχύ για το μέλλον μέσω των ρυθμίσεων cookies (πατήστε εδώ). Σε περίπτωση εγγεγραμμένων χρηστών και με την αντίστοιχη συγκατάθεση, τα δεδομένα μπορεί να συνδεθούν με το προφίλ πελάτη τους. Οι κανόνες διαγραφής του προφίλ πελάτη θα ισχύον αντίστοιχα (λ.χ. πρόγραμμα πιστότητας).

 
Διάρκεια ζωής cookies: έως 6 μήνες (αυτό ισχύει μόνο για cookies που έχουν εγκατασταθεί από την ιστοσελίδα αυτή)
 
Νομική βάση: Άρθρ. 6 (1) α ΓΚΠΔ (συγκατάθεση)
 
 
 
 
Σκοπός/πληροφορίες
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το εργαλείο Evergage (Salesforce Interaction Studio) για εξατομίκευση. Μας επιτρέπει να εμφανίζουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο βάσει των ενεργειών στην ιστοσελίδα (π.χ. κλικάρισμα, χρόνος επίσκεψης, εισαγωγή όρου αναζήτησης) και να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Για παράδειγμα, είμα-στε έτσι σε θέση να σας δείχνουμε προϊόντα που ίσως σας αρέσουν ή, όπως στο πρόγραμμα πιστότητας χρήστη myNIVEA, να σας στέλνουμε μήνυμα μέσω e-mail εάν έχετε ξεχάσει προϊ-όντα στην κάρτα αγορών σας.

Χρησιμοποιούμενα cookies: Τύπος Γ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ενότητα cookies.

Αποδέκτες
Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε σε σχετικά εσωτερικά τμήματα για επεξεργασία και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες εντός του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, συμβεβλημένους εκτελούντες την επεξεργασία (π.χ. παρόχους πλατφόρμας, φιλοξενίας, υποστήριξης και ανάλυσης) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για ανάλυση ιστοσελίδας). Ο κύριος πάροχος υπηρεσιών είναι η salesforce.com Germany GmbH, Γερμανία. Ο πάροχοι πλατφόρμας/φιλοξενίας θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από Τρίτη χώρα (χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Ως επαρκή εγγύηση έχουμε θέσει σε ισχύ πρότυπες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο 46 ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα είναι διαθέσιμες εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Ανάκληση/Διαγραφή
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Evergage μέσω των ρυθμίσεων cookies εδώ.

Εάν τα δεδομένα συνδέονται με το προφίλ σας, θα διαγράφονται σχετικά όταν διαγράφετε το προφίλ myNIVEA σας.

Διάρκεια cookie: μέχρι 180 ημέρες (αυτό ισχύει μόνο για τα cookie που εγκαθίστανται μέσω αυτής της ιστοσελίδας).

Περίοδος διατήρησης: 2 χρόνια (αυτό ισχύει για τα δεδομένα που συλλέγονται από τα cookie).

Νομική βάση: Άρθρο 6(1) α ΓΚΠΔ (συγκατάθεση).

 

 

2.6.8 Δραστηριότητες Floodlight/DV360

Πληροφορίες/σκοπός
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το DV360 Floodlight Tag για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών, για τον περιορισμό της συχνότητας με την οποία σας εμφανίζονται συγκεκριμένες διαφημίσεις και για την εμφάνιση μόνο διαφημίσεων που σχετίζονται με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Ειδικότερα, πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις που κλικάρετε καθώς και την προηγούμενη συμπεριφορά χρήστη σε ιστοσελίδες τρίτων μερών συλλέγονται και αποθηκεύονται. Το Google χρησιμοποιεί ένα αναγνωριστικό cookie για να καταγράφει ποιες διαφημίσεις εμφανίζονται σε ποιον περιηγητή και συνεπώς, να αποτρέπεται η εμφάνισή τους παραπάνω από μια φορά. Επιπρόσθετα το Google μπορεί να χρησιμοποιεί αναγνωριστικά cookie για να καταγράφει τις μετατροπές που σχετίζονται με τα αιτήματα διαφήμισης. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης βλέπει μια διαφήμιση Google και στη συνέχεια αναζητεί την ιστοσελίδα μας με τον ίδιο περιηγητή και αγοράζει κάτι εκεί. Τα cookies δεν περιέχουν καμία πληροφορία όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα ή διεύθυνση.  


Λόγω των εργαλείων μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται, ο περιηγητής σας αυτόματα συνδέεται άμεσα με τον σέρβερ του Google. Μέσω της διάδρασης του floodlight tag, το Google λαμβάνει πληροφορίες που ζητάτε στην ιστοσελίδα μας ή κλικάρατε σε διαφήμισή μας.

Επιπρόσθετα, τα Floodlight Tags που χρησιμοποιούμε μας επιτρέπουν να κατανοούμε εάν προβαίνετε σε συγκεκριμένες ενέργειες στην ιστοσελίδα μας αφού αναζητήσατε μια από την διαφημίσεις εικόνας/βίντεο σε άλλη πλατφόρμα ή κλικάρατε σε αυτές (ανίχνευση μετατροπής). Η Google χρησιμοποιεί αυτό το cookie για να καταλάβει το περιεχόμενο με το οποίο έχετε αλληλεπίδραση στις ιστοσελίδες μας προκειμένου να σας αποστείλει στοχευμένη διαφήμιση.  

ΧρησιμοποιούμεναCookies: Τύπος Γ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ενότητα cookies.

  

Αποδέκτες
Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε σε σχετικά εσωτερικά τμήματα για επεξεργασία και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες εντός του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, συμβεβλημένους εκτελούντες την επεξεργασία (π.χ. παρόχους πλατφόρμας, φι-λοξενίας, υποστήριξης και ανάλυσης) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (διαχείριση διαφημίσεων εκστρατειών). Ο κύριος πάροχος υπηρεσιών είναι η Google Ireland Ltd, Ιρλανδία. Ο πάροχοι πλατφόρμας/φιλοξενίας θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από Τρίτη χώρα (χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Ως επαρκή εγγύηση έχουμε θέσει σε ισχύ πρότυπες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο 46 ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα είναι διαθέσιμες εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.Διαγραφή/ανάκληση
Μπορείτε να αποτρέψετε την συμμετοχή σας στη διαδικασία ανίχνευσης με πολλούς τρόπους: α) εγκαθιστώντας στον περιηγητή σας σχετικό λογισμικό, ειδικότερα με την καταστολή των cookie τρίτων, δεν θα λαμβάνετε διαφημίσεις από τρίτους παρόχους. β) μέσω εγκατάστασης της προσθήκης που παρέχεται από την Google https://www.google.com/settings/ads/plugin γ) απενεργοποιώντας τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο http://www.aboutads.info/choices δ) ορίζοντας προτιμήσεις cookie ανάλογα.


Διάρκεια Cookie: μέχρι 180 ημέρες μετά την τελευταία διάδραση (αυτό ισχύει μόνο για τα cookies  που εγκαθίστανται μέσω αυτής της ιστοσελίδας)

Νομική βάση: Άρθρο 6(1) α ΓΚΠΔ (συγκατάθεση).

 

 

2.7 Διαχειριστής ετικετών Google

Σκοπός/Πληροφόρηση
Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Διαχειριστή ετικετών Google. Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει την διαχείριση ετικετών ιστοσελίδων μέσω ενός περιβάλλοντος. Ο Διαχειριστής Εργαλείων Google (Google Tag Manager) εφαρμόζει μόνο ετικέτες. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούνται cookies και δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα. Ο Διαχειριστής Εργαλείων Google ενεργοποιεί άλλες ετικέτες, οι οποίες με τη σειρά τους συλλέγουν δεδομένα εάν κριθεί απαραίτητο. Ωστόσο, ο Διαχειριστής ετικετών Google δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Εάν έχει πραγματοποιηθεί απενεργοποίηση σε επίπεδο domain ή cookie, εξακολουθεί να ισχύει για όλες τις ετικέτες παρακολούθησης, εάν εφαρμοστούν με τον Διαχειριστή ετικετών Google.

Αποδέκτες
Πληροφορίες τρίτου μέρους : Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Είναι δυνατή η διαβίβαση σε τρίτες χώρες. Ως κατάλληλης εγγυήσεις, έχουμε συμφωνήσει σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ (GDPR). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
 
Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) στ ΓΚΠΔ (GDPR) (έννομο συμφέρον).2.8 Αναδυόμενα Παράθυρα για διαφημιστικές εκστρατείες/newsletter/προγράμματα πιστότητας (optinmonster)

Σκοπός/Πληροφόρηση
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί στοιχεία αναδυομένων παραθύρων (pop up features) προκει-μένου να σας προσφέρει ένα εύκολο και γρήγορο τρόπο για να συμμετέχετε στις διαφημιστι-κές εκστρατείες ή να εγγραφόσαστε συνδρομητές σε newsletter/προγράμματα πιστότητας. Ο σκοπός κάθε διαφημιστικής εκστρατείας/newsletter/προγράμματος πιστότητας περιγράφεται σε ένα από αυτά τα τμήματα κατωτέρω και είναι ανεξάρτητος από την παροχή αυτής της λειτουργίας των αναδυομένων παραθύρων.
Εμείς μερικές φορές χρησιμοποιούμε λειτουργίες προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι εσείς βλέπετε τα αναδυόμενα παράθυρα υπό ορισμένες συνθήκες, π.χ. ότι βλέπετε μόνον τα ανα-δυόμενα παράθυρα την πρώτη φορά που επισκέπτεσθε τον δικτυακό μας τόπο ή πόσο συχνά θα εμφανίζονται τα αναδυόμενα παράθυρα.

Χρησιμοποιούμενα cookies:  Τύπος Β. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ενότητα cookies.
 
Αποδέκτες
Διαβιβάζουμε τα συλλεγέντα δεδομένα στα σχετικά εσωτερικά τμήματα για επεξεργασία και σε άλλες θυγατρικές εταιρείες εντός του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών επεξεργαστές συμβολαίων (π.χ. πάροχοι φιλοξενίας (hosting) και υπηρεσιών υποστήριξης και ανάλυσης) σύμφωνα με τους σκοπούς που απαιτούνται (για την πραγματοποίηση της επιθυμητής διαφημιστικής εκστρατείας/newsletter/προγραμμάτων πιστότητας). Οι πάροχοι πλατφόρμας/φιλοξενίας θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα  από μία Τρίτη χώρα  (χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ (GDPR) με αυτούς τους παρόχους . Περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος αυτού δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu en.

Διαγραφή/Αντιρρήσεις

Η διαγραφή των δεδομένων που έχουν εισαχθεί εξαρτάται από την διαφημιστική εκστρατεία/newsletter/πρόγραμμα πιστότητας όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Διάρκεια ζωής των cookies: μέχρι 12 μήνες, γενικά 30 ημέρες  (αυτό εφαρμόζεται μόνον στα cookies τα οποία έχουν εγκατασταθεί από αυτόν τον Δικτυακό τόπο)

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ  (GDPR) (όταν γίνεται επεξεργασία σύμφωνα με το έννομο συμφέρον που περιγράφεται πιο πάνω) 

 
 
 
Πληροφορίες/Σκοπός
Αυτή η ιστοσελίδα παρέχει μια λειτουργία εξατομικευμένου διαλόγου μαζί μας. Με το chatbox μπορείτε να συμμετάσχετε σε έρευνες ή κληρώσεις και να ζητήσετε newsletter ή να γίνετε μέρος του προγράμματος πιστότητας. Συνεπώς, συλλέγουμε πολλά δεδομένα επικοινωνίας/διάδρασης όπως παρέχονται από εσάς. Αυτό μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να αναλύουμε τα δεδομένα και να τα αξιολογούμε για στατιστικούς σκοπούς.

 

Χρησιμοποιούμενα cookies: Τύπος Β. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ενότητα cookies.
 
ΑποδέκτεςΔιαβιβάζουμε τα δεδομένα στα σχετικά εσωτερικά τμήματα για επεξεργασία και σε άλλες θυγατρικές εταιρείες εντός του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών επεξεργαστές συμβολαίων (π.χ. πάροχοι φιλοξενίας (hosting) και υπηρεσιών υποστήριξης και ανάλυσης) σύμφωνα με τους σκοπούς που απαιτούνται (για την πραγματοποίηση του chatbox και της ζητηθείσας υπηρεσίας (π.χ. newsletter) κλπ). Ο κύριος πάροχος υπηρεσιών είναι ο Loyjoy GmbH, Muenster Γερμανία. Οι πάροχοι πλατφόρμας/φιλοξενίας θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα  από μία Τρίτη χώρα  (χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ (GDPR) με αυτούς τους παρόχους . Περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος αυτού δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu en.

Διαγραφή/ΕναντίωσηΤα chat dialogs εντός του chatbot θα διαγράφονται αυτόματα μετά από 48 ώρες. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράφει τα δεδομένα νωρίτερα στο μενού chatbot και να χρησιμοποιεί δικαιώματα. Ανάλογα με τους σκοπούς (κληρώσεις, έρευνες, newsletter κλπ), ισχύουν οι περίοδοι διατήρησης όπως αναφέρονται στο σχετικό κείμενο (βλ. κατωτέρω).

Διάρκεια cookie: έως 24 μήνες (αυτό ισχύει μόνο για cookie που εγκαθίστανται μέσω αυτής της ιστοσελίδας).

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) στ ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον).

 
 
 
Σκοπός/Πληροφόρηση
Η ιστοσελίδα αυτή παρέχει τη λειτουργία εμφάνισης περιεχομένου χρηστών μέσων κοινωνι-κής δικτύωσης κατόπιν έγκρισής τους. Το περιεχόμενο που βλέπετε μέσω του εργαλείου αυ-τού βασίζεται σε cookies λειτουργικότητας (λ.χ. γλώσσας, χρόνου τελευταίας φόρτωσης και εμφάνισης) και τίθεται για την εξυπηρέτησή σας. Επιπλέον χρησιμοποιούμε δεδομένα για σκοπούς ανάλυσης και στατιστικής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε: https://squarelovin.com/privacy.
 
Χρησιμοποιούμενα cookies: Τύπος Β. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ενότητα cookies.
 
Αποδέκτες
Διαβιβάζουμε προς επεξεργασία τα δεδομένα που συλλέγονται στα σχετικά εσωτερικά τμήματα καθώς και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, επεξεργαστές κειμένων (πάροχοι υπηρεσιών hosting, processing) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (να σας δείξουμε περιεχόμενο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην ιστοσελίδα αυτή). Ο βασικό πάροχος υπηρεσιών είναι η Anchor Media GmbH, Germany, Οι πάροχοι υπηρεσιών πλατφόρμας/hosting θα έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα από τρίτη χώρα (χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Ως κατάλληλη δικλείδα ασφαλείας έχουμε συνάψει με τους εν λόγω παρόχους τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρ. 46 ΓΚΠΔ. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να βρείτε εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

 

Διαγραφή

Διάρκεια ζωής των cookies: εως 12 μήνες (αυτό ισχύει μόνο για τα cookies που έχουν εγκα-τασταθεί από αυτή την ιστοσελίδα).

 
Νομική βάση: Άρθρ. 6 (1) στ ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον).
 
 
 
 
Σκοπός/Πληροφορίες
Ο Δικτυακός αυτός Τόπος χρησιμοποιεί σε ειδικές περιπτώσεις το πρόγραμμα Google reCAP-TCHA v2 προκειμένου να αποφύγει την χρήση των πεδίων κειμένου που προέρχονται από αυτόματα προγράμματα/ρομπότ. Αυτό βοηθά την υποστήριξη της ασφάλειας του Δικτυακού μας Τόπου και για να αποφεύγομε τα SPAM για τους χρήστες. Αυτό εμπίπτει επίσης στο έννομο συμφέρον μας και τίθεται προς συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας .
Τα δεδομένα που συλλέγονται αποτελούν πληροφορίες υπολογιστών (hardware) και προγραμμάτων Υπολογιστών (software) όπως συσκευή και δεδομένα εφαρμογών και το αποτέλεσμα ελέγχων ακεραιότητας (integrity checks). Αυτά τα δεδομένα θα αποσταλούν στην Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται από την Google για προσωποποιημένες διαφημίσεις. 

Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου τους: https://policies.google.com/privacy.
Περαιτέρω έγγραφα μπορείτε να βρείτε εδώ: https://developers.google.com/recaptchahttps://www.google.com/recaptcha/admin/create.

Χρησιμοποιούμενα cookies: Τύπος Α. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ενότητα cookies.

Αποδέκτες
 
Πληροφορίες τρίτων μερών: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία. Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες είναι δυνατές. Ως επαρκή εγγύηση εφαρμόζονται πρό-τυπες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο 46 ΓΚΠΔ. Περισσότερες πληροφορίες για το ζήτημα αυτό είναι διαθέσιμες εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en .
 
Διαγραφή

Διάρκεια Cookie: έως 24 μήνες (αυτό ισχύει μόνο για τα Cookie που εγκαθίστανται μέσω της ιστοσελίδας).


Νομική βάση:
Άρθρο 6 (1) γ του ΓΚΠΔ (GDPR) ( όταν έχομε αναγκαία επεξεργασία δεδομένων για συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση).
Άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ (GDPR) (‘όταν έχομε επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το προαναφερθέν έννομο συμφέρον).
 
 

Επί πλέον της αμιγώς ενημερωτικής χρήσης της ιστοσελίδας μας, προσφέρουμε και διάφορες άλλες υπηρεσίες, για τις οποίες επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν χρησιμοποιούμε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για μεμονωμένες λειτουργίες της προσφοράς μας ή θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς, θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τις αντίστοιχες διαδικασίες που ακολουθούν.

Οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών έχουν επιλεγεί και προσληφθεί από εμάς προσεκτικά, δεσμεύονται από τις οδηγίες μας και ελέγχονται τακτικά.

Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε  τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους όταν κάνουμε προσφορές,κληρώσεις, συμβάσεις ή προβαίνουμε σε παρόμοιες ενέργειες σε συνεργασία με συνεργάτες. Περαιτέρω  πληροφορίες μπορούν να ανακτηθούν κατά την παροχή των δεδομένων σας ή στο πλαίσιο των υπηρεσιών που περιγράφονται κατωτέρω.

Σε αντίθεση με το 1.2. σε μερικές περιπτώσεις μία εταιρεία του ομίλου BEIERSDORF είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τις υπηρεσίες που προσφέρονται κατωτέρω, οι οποίες έχουν ήδη γνωστοποιηθεί σε σας σαν τμήμα της επικοινωνίας. Εάν συνεπώς γίνεται αναφορά σε αυτά τα τμήματα της Πολιτικής Απορρήτου, π.χ μέσω Συνδέσμου, και ένας Υπεύθυνος Επεξεργασίας  έχει ήδη κατονομαστεί, π.χ. ως υποσημείωση/υπογραφή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μίας κάρτας καμπάνιας, το πρόσωπο αυτό είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.  7 του ΓΚΠΔ.

Εάν οι πάροχοι υπηρεσιών μας είναι εγκατεστημένοι σε χώρα εκτός της  Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης  (ΕΟΖ), ενδέχεται να πραγματοποιηθούν διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων. Θα σας ενημερώσουμε για τις συνέπειες τέτοιας περίστασης στην περιγραφή της υπηρεσίας κατωτέρω.

 

 

3.1 Επαφή/Επικοινωνία/Συνεργασία

Σκοπός/Πληροφόρηση
Όταν επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε  μαζί μας, π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, μέσω πλατφόρμας ανταλλαγής δεδομένων,  π.χ. σαν καταναλωτής, πρόσωπο για δοκιμή (test person) συνεργάτης ή πελάτης, τα δεδομένα που παρέχετε (η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και, εάν χρειαστεί, το όνομά σας και ο αριθμός τηλεφώνου σας και οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία δίνεται κατά την διάρκεια της επικοινωνίας) θα αποθηκευτούν και θα επεξεργαστούν από εμάς έτσι ώστε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις, τα αιτήματά σας ή τον όποιο σκοπό της επικοινωνίας σας

Ενδέχεται να σας ρωτήσουμε όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ως πελάτης εάν η τηλεφωνική μας επικοινωνία μπορεί να καταγραφεί για λόγους διασφάλισης ποιότητας και για λόγους εκπαίδευσης. Εάν συμφωνήσετε στην καταγραφή, θα επεξεργαστούμε όλες τις πλη-ροφορίες που θα μοιραστείτε μαζί μας κατά τη διάρκεια της κλήσης (περιεχόμενο επικοινωνί-ας, πιθανότατα επίσης ευαίσθητα δεδομένα (υγείας), καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου σας και λοιπά προσωπικά δεδομένα). 

Όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα που έχουν προκύψει κατά την διάρκεια της επικοινωνίας, έχουμε έννομο συμφέρον  στην επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις, για εσωτερική επιβεβαίωση ή σύμφωνα με την αντίστοιχη αίτηση επικοινωνίας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας:
Εάν αγοράζετε προϊόντα από το διαδικτυακό κατάστημα Beiersdorf NV, De Passage 126-136, 1101 AX Άμστερνταμ, Ολλανδία, η Beiersdorf NV είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται στην παρούσα ενότητα. Αυτό ισχύει επίσης και σε τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με την παραγγελία σας που μπορεί να υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας του διαδικτυακού καταστήματος.

Για όλες τις άλλες περιπτώσεις επαφής/επικοινωνίας/συνεργασίας, υπεύθυνος είναι αυτός που αναφέρεται στην ενότητα 1.2 ανωτέρω.

Αποδέκτες και πηγές
Προκειμένου να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία, είμαστε υποχρεωμένοι από τον Νόμο να προβούμε σε σύγκριση των δεδομένων με τους καταλόγους ατόμων που έχουν καταδικαστεί ή επικηρυχθεί. Ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε επίσης τα δεδομένα σας προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νόμιμες απαιτήσεις για τους σκοπούς  έρευνας στους εν λόγω καταλόγους. Περαιτέρω , επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στον όμιλο Beiersdorf για την παρεμπόδιση  και την έρευνα ποινικών αδικημάτων και άλλων παρανόμων συμπεριφορών, την εκτίμηση και τον έλεγχο των κινδύνων, για εσωτερική επικοινωνία και για τους αντίστοιχους διοικητικούς σκοπούς. 

Εάν είσθε επιχειρηματικός συνεργάτης, θα συγκρίνουμε τα δεδομένα σας σε σχέση με τους δημοσιευμένους καταλόγους των παραπλανητικών παρόχων (π.χ. προειδοποιητικές λίστες του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Bundesanzeiger Verlag GmbH) προκειμένου να λάβουμε απόφαση σχετικά με δυνητικές πληρωμές. Επίσης, ελέγχουμε τακτικά την πιστωτική αξιοπιστία σας σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. όταν κλείνουμε συμβόλαια). Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ελαχιστοποίηση του οικονομικού κινδύνου. Για τον σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με εταιρείες ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας  από τα οποία λαμβάνομε τα αναγκαία δεδομένα. Για τον σκοπό αυτό διαβιβάζομε το όνομά σας και τα στοι-χεία επικοινωνίας σας στις εν λόγω εταιρείες.

Εάν είστε επιχειρηματικός πελάτης ή συνεργάτης, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε υποψήφιους αγοραστές ως μέρος μιας συναλλαγής εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της δέουσας επιμέλειας, συνήθως υποβάλλονται σε επεξεργασία ανώνυμα δεδομένα. Ωστόσο, σε συγκεκριμένες μεμονωμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι απαραίτητη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στην εκτέλεση της συναλλαγής της εταιρείας.

Διαβιβάζομε τα συλλεγέντα δεδομένα στα σχετικά εσωτερικά τμήματα για επεξεργασία και σε άλλες θυγατρικές εταιρείες εντός του Ομίλου Beiersdorf ή εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, επεξεργαστές συμβολαίων ( π.χ.παρόχους υπηρεσιών  φιλοξενίας (hosting) και τηλεφωνικών κέντρων) σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς (π.χ. για την δημιουργία επαφών, για το σκοπό αλληλογραφίας σχετιζόμενης με την επιχείρηση και την φροντίδα του πελάτη). Οι πάροχοι πλατφόρμας/φιλοξενίας θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα (χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ (GDPR) με αυτούς τους παρόχους Περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος αυτού δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu en.

Διαγραφή/Αντιρρήσεις
Διαγράφουμε τα δεδομένα που προέκυψαν σαν συνέπεια της παραπάνω διαδικασίας όταν δεν είναι πλέον αναγκαία η αποθήκευση, εκτός εάν υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους ή στις περιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη χρόνοι παραγραφής. 

Στην περίπτωση των ερωτήσεων από καταναλωτές μέσω του εσωτερικού μας εργαλείου δια-χείρισης πελατών, τα προσωπικά δεδομένα συνήθως θα διαγράφονται μετά από ένα έτος. Σαν εξαίρεση, τα δεδομένα θα φυλάσσονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν αυτό είναι αναγκαίο για την εγκαθίδρυση, άσκηση ή άμυνα νομίμων απαιτήσεων (legal claims).

Καταγραφές κλήσεων αποθηκεύονται για το πολύ έως 90 ημέρες.

Μπορείτε να εναντιωθείτε σε αυτές τις διαδικασίες υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 4 κατωτέρω.


Νομικές  βάσεις:
Άρθρο 6 (1) α ΓΚΔΠ σε συνδυασμό με το Άρθρο 9 (2) α ΓΚΠΔ (συγκατάθεση: καταγραφή τη-λεφωνικής κλήσης).
 Άρθρο 6 (1) β του ΓΚΠΔ ( GDPR) (‘όταν έχομε επεξεργασία  δεδομένων στα πλαίσια μίας σύμβασης ή μίας κατάστασης προσομοιάζουσας  με σύμβαση.
Άρθρο 6 (1) γ ΓΚΠΔ (GDPR) (όταν έχομε επεξεργασία επεξεργασία δεδομένων για συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση).
Άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ (GDPR) ‘όταν έχομε επεξεργασία  δεδομένων σύμφωνα με το ανω-τέρω αναφερθέν έννομο συμφέρον).

 

3.2 Newsletter

Σκοπός/Πληροφόρηση
Το newsletter περιέχει νέα, προσφορές και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλεγμένες μάρκες κα προϊόντα της Beiersdorf. Με την εγγραφή στο newsletter θα λαμβάνετε, σύμφωνα με την συγκατάθεση που έχετε δώσει σε κάθε περίπτωση, εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις προτάσεις για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες, όπως είναι οι διαγωνισμοί ή οι δοκιμές προϊόντων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
Με την εγγραφή σας στο newsletter θα λαμβάνετε ένα ενημερωτικό δελτίο προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας ("εξατομικευμένο"). Αξιολογούμε τη συμπεριφορά αγοράς και τα κλικ στις ιστοσελίδες μας ή στο newsletter, προκειμένου να συγκεντρώσουμε τις σχετικές με εσάς πληροφορίες.


Χρησιμοποιούμε επίσης μέτρα επαναπροώθησης (remarketing) για να σας προβάλλουμε τη σχετική διαφήμιση στο διαδίκτυο.

Αποδέκτες 
Τα δεδομένα θα διαβιβαστούν στην πλατφόρμα διαχείρισης πελατών μας, στην οποία μπο-ρούν επίσης να έχουν πρόσβαση οι πάροχοι υπηρεσιών για την υποστήριξη και την εφαρμογή του newsletter.
Οι πάροχοι πλατφόρμας  θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα (χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν μία κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει πρότυπες συμβατικές ρήτρες  σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

 

Διαγραφή/Απόσυρση
Αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται διαγράφονται αυτόματα μετά από 24  μήνες εάν δεν ανταποκρίνονται πλέον στο newsletter, π.χ. σε περίπτωση αδράνειας. Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε το newsletter, μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο που περιέχεται σε κάθε newsletter, στη συνέχεια θα καθοδηγηθείτε μέσω της διαδικασί-ας διαγραφής ή θα μας ενημερώσετε για τη διαγραφή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν το προφίλ ας δεν έχει πιστοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επονομαζόμενης διαδικασίας Double Opt-in (διπλής έγκρισης), το προφίλ σας θα διαγραφεί το αργότερο μετά την παρέλευση 6 μηνών. 

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ  (GDPR.) (συγκατάθεση).

 

 

3.3 Καμπάνιες (π.χ. Λαχεία, δοκιμές προϊόντων)

 

Σκοπός/Πληροφόρηση
Όταν συμμετέχετε σε κληρώσεις ή παρόμοιες καμπάνιες, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε για τη διεξαγωγή της καμπάνιας. Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς μπορείτε να βρείτε στους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε καμπάνιας.
Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν δεν παράσχετε τα δεδομένα σας, δεν θα μπορείτε να συμμετάσχετε στην καμπάνια.
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις της καμπάνιας.

 

Αποδέκτες
Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε στα σχετικά εσωτερικά τμήματα επεξεργασίας και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, επεξεργαστές συμβολαίων (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών hosting, αποστολής και επεξεργασίας) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για την εκτέλεση της καμπάνιας).

Οι πάροχοι υπηρεσιών hosting  θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα ( χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν μία κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει πρότυπες συμβατικές ρήτρες  σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους).Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

 

Διαγραφή
Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία της καμπάνιας (βλ. όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής), εκτός αν αυτό αντιβαίνει στις εκ του νόμου  υποχρεώσεις διατήρησης ή παραγραφής.

 

Νομική βάση:Άρθρο 6 (1) β του ΓΚΠΔ  (GDPR.) (κατάσταση προσομοιάζουσα με σύμβαση).


 
 
 
Σκοπός/Πληροφόρηση 
Με την εγγραφή σας παρέχουμε την ευκαιρία (να γράψετε κριτικές [Σύνδεμος σύνδεσμος για βαθμολογίες και κριτικές] για  να δημιουργήσετε μια λίστα αγαπημένων, να λάβετε ένα newsletter και θα σας προσφέρουμε μόνο για το μέλλον ένα εξατομικευμένο περιεχόμενο με βάση τη συμπεριφορά σας. Συμφωνείτε ότι τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς έρευνας αγοράς και διαφήμισης. Στη συνέχεια, μπορούμε να σας αποστείλουμε εξατομικευμένη διαφήμιση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. 

Αποδέκτες
Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγονται στα αντίστοιχα εσωτερικά τμήματα επεξεργασίας και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, συμβαλλόμενα μέρη (π.χ. υπηρεσίες hosting, βάση δεδομένων για τους καταναλωτές, κριτικές) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για τη διεξαγωγή διαφήμισης κτλ.). Οι πάροχοι υπηρεσιών hosting πλατφόρμας  θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα (χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν μία κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει πρότυπες συμβατικές ρήτρες  σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους). Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Διαγραφή/Απόσυρση
Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις διαγράψετε τον λογαριασμό σας, εκτός αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις νομικές υποχρεώσεις διατήρησης ή διαγραφής. Για να διαγράψετε τα δεδομένα σας, συνδεθείτε στον λογαριασμό πελάτη σας και ακολουθήστε τη διαδικασία διαγραφής ή στείλτε μας την ανάκληση της συγκατάθεσής σας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αυτόματα μετά από 24  μήνες αδράνειας.

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ   (GDPR) (συγκατάθεση)

 

 

3.4.1. Κεντρικοποιημένο Προφίλ Σύνδεσης

Σκοπός/Πληροφόρηση
Κατά την εγγραφή η Beiersdorf AG σας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα λογα-ριασμό με κωδικό ασφαλείας (προφίλ σύνδεσης). Αυτό το προφίλ σύνδεσης θα δημιουργηθεί στη βάση δεδομένων του κεντρικοποιημένου προφίλ σύνδεσης της NIVEA και θα επιβεβαιώνει ότι είστε έγκυρος ιδιοκτήτης του λογαριασμού ή/και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η βάση δεδομένων σύνδεσης γενικά συνδέεται μόνο στην υπηρεσία που εγγράφεσθε και σχετίζεται μόνο με το μέρος επιβεβαίωσης του προφίλ σύνδεσής σας. Το προφίλ σύνδεσης στη συνέχεια θα προωθηθεί στη σχετική τοπική εταιρεία NIVEA/Beiersdorf από την οποία ζητάτε την υπηρεσία.


Εάν επιπρόσθετα ζητάτε επιπλέον υπηρεσίες άλλες εταιρείας NIVEA/Beiersdorf (π.χ. κάνοντας εγγραφή σε προφίλ σύνδεσης σε ιστοσελίδα άλλης χώρας) το προφίλ σύνδεσής σας μαζί με τον κωδικό ασφαλείας μπορούν προαιρετικά να χρησιμοποιηθούν ξανά για την υπηρεσία που ζητάτε.

Αρχεία καταγραφών: Όταν επισκέπτεσθε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας μόνο για σκοπούς ενημέρωσης, π.χ. εάν δεν εγγράφεσθε ή άλλως μας παρέχετε πληροφορίες, συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που το πρόγραμμα περιήγησής σας διαβιβάζει στον σέρβερ μας που είναι τεχνικά απαραίτητα για την εμφάνιση της ιστοσελίδας μας και την εγγύηση σταθερότητας και ασφάλειας.

Χρησιμοποιούμενα cookies: Τύπος Α. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ενότητα cookies.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνη για το κεντρικοποιημένο προφίλ είναι η Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20253 Αμβούρ-γο, Γερμανία.

Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου προστασίας δεδομένων: Dataprotection@Beiersdorf.com ή στην ταχυδρομική διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας υπ’ όψιν του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων.

Αποδέκτες
Διαβιβάζουμε δεδομένα που συλλέγουμε σε σχετικά εσωτερικά τμήματα για επεξεργασία και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες εντός του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υ-πηρεσιών, συμβεβλημένους παρόχους (π.χ. φιλοξενίας, υποστήριξης) σύμφωνα με τους απαι-τούμενους σκοπούς (διαβίβαση του προφίλ σύνδεσης βάσει της ζητηθείσας υπηρεσίας και της επιβεβαίωσης χρήστη). Οι πάροχοι πλατφόρμας/φιλοξενίας θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από Τρίτη χώρα (χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Ως επαρκή εγγύηση έχουμε θέσει σε ισχύ τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο 46 ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους. Περισσότερες πληροφορίες για το ζήτημα αυτό είναι διαθέσιμες εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.  

 

Διαγραφή/Ανάκληση
Το προφίλ σύνδεσης θα διαγράφεται αυτόματα μόλις διαγράψετε το λογαριασμό NIVEA της ιστοσελίδας, εκτός εάν αυτό έρχεται σε αντίθεση με νόμιμη υποχρέωση διατήρησης ή προθεσμία. Σε περίπτωση που εγγράφεσθε με προφίλ σύνδεσης σε περισσότερους από έναν λογα-ριασμούςNIVEA , το προφίλ σύνδεσής σας θα διαγράφεται όταν όλοι οι λογαριασμοί NIVEA διαγραφούν. Θα πραγματοποιείται αυτόματη διαγραφή των τοπικών λογαριασμών NIVEA μετά από 24 μη ενεργούς μήνες.

 
Σε περίπτωση που δημιουργήσατε αυτό το προφίλ σύνδεσης χωρίς να εγγραφείτε σε τοπικό λογαριασμό NIVEA account, αυτό το προφίλ σύνδεσης θα διαγράφεται αυτόματα εντός μιας ημέρας.
Η διαγραφή των αρχείων καταγραφής θα πραγματοποιείται μετά από 7 ημέρες.

Νομική βάση:
Άρθρο 6 (1) α ΓΚΠΔ (συγκατάθεση, κεντρικιποιημένο προφίλ σύνδεσης)
Άρθρο 6 (1) στ ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον, αρχεία καταγραφής) 

 
 

3.5. Πρόγραμμα Πιστότητας (myNIVEA) 

 
Σκοπός/Πληροφόρηση
Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας για εσάς ως μέλος. Όταν κάνετε εγγραφή στο Πρόγραμμα μας Πιστότητας (on line ή offile), {myNIVEA},  θα λαμβάνετε  αποκλειστικό και προσωποποιημένο περιεχόμενο, όπως το προσωπικό σας Περιοδικό Πελάτη, δείγματα προϊόντων ή  ειδικές προσφορές π.χ. μέσω e-mail, ταχυδρομείου, SMS  ή διαδικτυακής διαφήμισης στο δικό μας  κανάλι ή στα κανάλια τρίτων μερών (π.χ. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης).


Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα επικοινωνίας που μας έχετε δώσει (π.χ. διεύθυνση e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,) και οποιαδήποτε πληροφορία επαφής συνδέεται με το προφίλ σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας συσχετίζονται σε συντομευμένη μορφή με τους Παρόχους των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Προκειμένου να σας παράσχουμε μία σχετική εξατομικευμένη εμπειρία – π.χ. στον σωστό χρόνο, μέσω των κατάλληλων καναλιών, με περιεχόμενο σχετικό με έσάς και με το σωστο, προσωποποιημένο μήνυμα - συνδέουμε τα δεδομένα σας και τα εμπλουτίζομε με πρόσθετες πληροφορίες, π.χ. δεδομένα θέσης και δεδομένα προφίλ από όλα τα σημεία επαφής, συμπεριλαμβανομένων Δικτυακών Τόπων και καναλιών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Για τον σκοπό αυτό αξιολογούμε επίσης τα (προηγούμενα) σας κλικ, ανοίγματα e-mail, αγορές και συμπεριφορά περιήγησης στον δικό μας και σε άλλους Δικτυακούς Τόπους/Εφαρμογές. Δικτυακούς τόπους Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (π.χ. στο πλαίσιο τοποθετημένων διαφημί-σεων) ή εντός του newsletter προκειμένου να εξακριβώσουμε το περιεχόμενο που είναι σχετικό με εσάς. Μπορούμε επίσης να διαπιστώσουμε την κατάσταση της δραστηριότητας σας από αυτό και αυτομάτως να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας στην περίπτωση αδράνειας (βλέπε κατωτέρω). Επιπρόσθετα, χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας προσωπικά, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγές αγορών  που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή έχουν ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου δημιουργούμε ένα προφίλ χρήστη για τον καθορισμό του προσωποποιημένου περιεχομένου.

Επιπρόσθετα, ευαίσθητα δεδομένα όπως δεδομένα υγείας (αλλεργίες ή δερματικές ασθένειες) μπορεί να συλλεγούν. Παρά ταύτα, επεξεργαζόμαστε αυτά μόνον ένα έχετε συμφωνήσει σε αυτό.  

 
Τέλος, χρησιμοποιούμε επίσης τις πληροφορίες σας  προκειμένου να αναλύσουμε  και βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας. Έτσι, οι πληροφορίες σας θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της ανάλυσης αγορών και τις πληροφορίες για τα προϊόντα. Αυτό επίσης περιλαμβάνει πληροφορίες που μας παρέχετε στο πλαίσιο διαφημιστικών εκστρατειών/ενεργειών.
 
Αποδέκτες
Διαβιβάζομε τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί στα σχετικά εσωτερικά μας τμήματα για επεξεργασία και σε άλλες θυγατρικές εταιρείες εντός του ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, επεξεργαστές συμβολαίων (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting),μεταφορών ή επεξεργασίας) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για την πραγματοποίηση της αποστολής του περιοδικού, των δειγμάτων προϊόντων, της διαφήμισης, επικοινωνίας κ.λ.π ) Οι πάροχοι υπηρεσιών hosting /πλατφόρμας  θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα ( χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν μία κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει πρότυπες συμβατικές ρήτρες  σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
.

Διαγραφή/Απόσυρση /Αντιρρήσεις 
Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις διαγράψετε τον λογαριασμό/προφίλ σας, εκτός αν αυ-τό έρχεται σε αντίθεση με τις νομικές υποχρεώσεις διατήρησης ή διαγραφής. Για να διαγράψετε τα δεδομένα σας, συνδεθείτε στον λογαριασμό πελάτη σας και ακολουθήστε την αντίστοιχη  διαδικασία διαγραφής ή στείλτε μας την ανάκληση της συγκατάθεσής σας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης να εναντιωθείτε σε μεθόδους προσωπικής επικοινωνίας στον λογαριασμό/προφίλ σας απενεργοποιώντας την μέθοδο επαφής. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να ζητήσετε αυτό μέσω της φόρμας επαφής Διαγράφουμε αυτόματα όλα τα προσωπικά σας δεδομένα το αργότερο μετά από 24 μήνες αδράνειας.

Εάν το προφίλ σας δεν έχει πιστοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επονομαζόμενης διαδικασίας double opt-in (διπλής έγκρισης), το προφίλ σας θα διαγραφεί με την παρέλευση το αργότερο 6 μηνών.
 
 
Νομική βάση:
Άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ   (GDPR) (έννομο συμφέρον: ανάλυση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών μας και συνδυασμός του προφίλ με τα δεδομένα κατά το έννομο συμφέρον μας.
Άρθρο 6 (1) α, ΄Αρθρο 9 (2) α του ΓΚΠΔ   (GDPR) (συγκατάθεση σε πρόγραμμα πιστότητας )
 
 
 
 
Σκοπός/Πληροφόρηση

Σαν επιλεγμένος πελάτης, συνεργάτης, πρόσωπο δοκιμής και/η καταναλωτής, θα λαμβάνετε επίσης ατομική πληροφόρηση για προϊόντα, προσφορές, νέα και δείγματα προϊόντων από εμάς μέσω ταχυδρομείου (επιστολή).

Αυτό αποτελεί ειδική μορφή απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ), το οποίο επίσης βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας και εντείνει την αφοσίωση με το να παρέχει στα ανωτέρω πρόσωπα αποκλειστική πληροφόρηση.

 

Αποδέκτες
Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγονται στα αντίστοιχα εσωτερικά τμήματα επεξεργασίας και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, εργολάβους (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης σχέσεων πελατών/καταναλωτών, πρακτορεία μάρκετινγκ, παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών)  σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (ταχυδρομικές αποστολές.). Οι πάροχοι υπηρεσιών hosting /πλατφόρμας θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα ( χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν μία κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει πρότυπες συμβατικές ρήτρες  σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

 

Διαγραφή /Αντιρρήσεις
Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις διακόψετε την συνδρομή σας, εκτός αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις νομικές υποχρεώσεις διατήρησης ή παραγραφής. Μπορείτε να διακόψετε την συνδρομή ή να προβάλλετε αντίρρηση σε περαιτέρω ταχυδρομικές αποστολές όπως αυτές αναφέρονται στην επιστολή ή στο τμήμα των αντιρρήσεων κατωτέρω. Περαιτέρω διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αυτόματα μετά από 24 μήνες αδράνειας (π.χ. όταν δεν χρησιμοποιείτε τα αποσταλθέντα κουπόνια)

 

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1)  στ του ΓΚΠΔ ( GDPR). (έννομο συμφέρον).

 
 
 
 
Σκοπός/Πληροφόρηση
Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν βαθμολογίες και κριτικές προϊόντων, διαδι-κασιών ή άλλες αξιολογήσεις στο πλαίσιο των προσφορών της ιστοσελίδας σύμφωνα με τους όρους χρήσης. Ως εκ τούτου θα συλλέγουμε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει όταν υποβάλλετε περιεχόμενο μέσω βαθμολογίας και κριτικής.

Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα αυτή απαιτεί συγκεκριμένη συγκατάθεση για ευαίσθητα δεδο-μένα, επίσης θα επεξεργαζόμαστε ευαίσθητες πληροφορίες (λ.χ. μέσω εικόνων ή περιγραφή περιεχομένου) σχετικά με την υγεία σας ή δεδομένα που αποκαλύπτουν πληροφορίες για την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σας, ιδίως μέσω κριτικών για προϊόντα κατάλληλα για ζητήματα της επιδερμίδας.

Αποτελεί έννομο συμφέρον μας να μπορούν οι χρήστες να παρέχουν την γνώμη τους ελεύθε-ρα σχετικά με τα προϊόντα και ότι αυτές οι βαθμολογίες μπορούν να εμφανίζονται σε Δικτυακούς Τόπους τρίτων μερών με ψευδώνυμο.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που παρέχετε προκειμένου να δημοσιεύσουμε και να διατηρήσουμε την βαθμολογία και κριτική σας στην ιστοσελίδα μας σύμφωνα με τους όρους χρήσης. Η βαθμολογία σας θα δημοσιευθεί με το όνομα χρήστη σας. Η κριτική σας θα δημοσιεύεται με το ψευδώνυμό σας. Η κριτική μπορεί να  ελέγχονται πριν από τη δημοσίευση. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε τα σχόλια εάν έχουν εγερθεί αντιρρήσεις σε αυτά και έχουν χαρακτηριστεί ως παράνομα από τρίτους. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους Όρους Χρήσης.

Επιπλέον χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που παρέχετε στο πλαίσιο του εννόμου συμφέροντός μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η αξιολόγησή σας δεν βασίζεται σε δόλια μέσα και αυτόματα και αυτοματοποιημένες μεθόδους. Ενδέχεται συνεπώς να λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, εκτός εάν έχετε συνδεθεί μέσω λογαριασμού χρήστη.

Χρησιμοποιούμενα cookies: Τύπος Α. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ενότητα cookies.

 
Αποδέκτες 
Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγονται στα αντίστοιχα εσωτερικά τμήματα επεξεργασίας και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, εργολάβους (π.χ. παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας διαχείρισης σχέσεων πελατών/καταναλωτών και Δικτυακούς Τόπους τρίτων μερών, παρόχους για την αποφυγή δόλιων μέσων)  σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για δημοσίευση στον Δικτυακό μας τόπο). Οι πάροχοι υπηρεσιών hosting /πλατφόρμας θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα (χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν μία κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει πρότυπες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en


Διαγραφή/Αντιρρήσεις

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών θα διαγράφονται ή θα ανωνυμοποιούνται μετά την διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη ή κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που έχουν λάβει μόνο μήνυμα επιβεβαίωσης ή δεν έχουν λογαριασμό χρήστη θα διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται μετά το σχετικό αίτημα διαγραφής. Οι κριτικές που έχουν ήδη δημοσιευθεί θα παραμένουν συνήθως ορατές κάτω από το δημοσιευμένο ψευδώνυμο εκτός εάν ζητήσετε ξεχωριστά τη διαγραφή τους.

Νομική βάση: 
Άρθρο 6 (1) α ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το Άρθρο 9 (2) α ΓΚΠΔ (συγκατάθεση)
Άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ  (GDPR) (έννομο συμφέρον) 
 
 
 
 
Σκοπός/Πληροφόρηση 
Όταν συμμετέχετε σε έρευνες ή παρόμοιες εκστρατείες, επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες για τον σκοπό που περιγράφετε στη δήλωση συγκατάθεσης (που μας έχετε παράσχει) Τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί καλύπτουν ερωτήσεις γύρω από τον επιδιωκόμενο σκοπό της επιθεώρησης ή της παρόμοιας ενέργειας, καθώς και επιπρόσθετες κοινωνικο-δημογραφικές πληροφορίες γι’ εσάς. Μπορείτε να συμμετέχετε χωρίς να αποκαλύπτετε την ταυτότητα σας, εκτός εάν αυτό έχει αποτελέσει τμήμα της συγκατάθεσής  σας.

Για ορισμένες έρευνες είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί τεχνικά ότι δεν είναι δυνατή η διπλή συμμετοχή ή η επανάληψη της έρευνας. Αυτό μπορεί να γίνει, παραδείγματος χάρη, μέσω της χρήση εξατομικευμένων συνδέσμων ή cookies.

Χρησιμοποιούμενα cookies. Τύπος Α. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ενότητα cookies.


Αποδέκτες
Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγονται στα αντίστοιχα εσωτερικά τμήματα επεξεργασίας και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, επεξεργαστές συμβολαίων (π.χ. αναλυτές πλατφόρμας/φιλοξενίας) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για την πραγματοποίηση της επιθεώρησης). Οι πάροχοι υπηρεσιών hosting /πλατφόρμας θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα (χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν μία κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει πρότυπες συμβατικές ρήτρες  σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Διαγραφή 
Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία της έρευνας ή της παρόμοιας ενέργειας (βλέπε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή), εκτός εάν αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις για την διατήρηση ή τις διατάξεις περί παραγραφής. Συνήθως, τα δεδομένα θα διαγράφονται μετά από 2 χρόνια.

Διάρκεια cookie: μέχρι 180 ημέρες (αυτό ισχύει μόνο για τα cookies που εγκαθίστανται μέσω αυτής της ιστοσελίδας

Νομική βάση:
Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ (GDPR) (συγκατάθεση).
 

  
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως μεταβείτε στην Δήλωσή μας Απορρήτου Δεδομένων για υποβάλλοντες υποψηφίους εργαζόμενους (στρατολόγηση). 
 
 
 

Αν δώσατε τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ (GDPR) για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Μια τέτοια ανάκληση επηρεάζει το επιτρεπτό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για το χρονικό διάστημα αφότου μας την δώσατε  .

Εφόσον βασίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη στάθμιση συμφε-ρόντων (άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ  (GDPR), έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Αυτό συμβαίνει εάν η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη, ιδίως για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας, η οποία περιγράφεται από εμάς στην περιγραφή των λειτουργιών/υπηρεσιών. Κατά την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος εναντίωσης, σας ζητάμε να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους δεν θα πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως έ-χουμε κάνει στο παρελθόν. Σε περίπτωση δικαιολογημένης εναντίωσής σας, θα εξετάσουμε την κατάσταση και είτε θα σταματήσουμε είτε θα προσαρμόσουμε την επεξεργασία δεδομένων είτε θα σας επισημάνουμε τους επιτακτικούς λόγους οι οποίοι είναι άξιοι προστασίας για την εν λόγω επεξεργασία και βάσει των οποίων θα συνεχίσουμε την επεξεργασία.

Φυσικά, μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης και ανάλυσης δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για την αντίρρησή σας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας.